Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Ministerio de la Presidencia Agencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Boletín Oficial del Estado: Xoves 9 de novembro de 2017, Núm. 272

Índice de acceso

I. Disposicións xerais

XEFATURA DO ESTADO

  • Lei 8/2017, do 8 de novembro, sobre precursores de explosivos.

  • Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector público, pola que se traspoñen ao ordenamento xurídico español as directivas do Parlamento Europeo e do Consello 2014/23/UE e 2014/24/UE, do 26 de febreiro de 2014.

MINISTERIO DO INTERIOR

MINISTERIO DA PRESIDENCIA E PARA AS ADMINISTRACIÓNS TERRITORIAIS

  • Orde PRA/1080/2017, do 2 de novembro, pola que se modifica o anexo I do Real decreto 9/2005, do 14 de xaneiro, polo que se establecen a relación de actividades potencialmente contaminantes do solo e os criterios e estándares para a declaración de solos contaminados.

  • Orde PRA/1081/2017, do 8 de novembro, pola que se crea o órgano administrativo encargado da execución do programa de apoio á celebración do acontecemento de excepcional interese público "Programa de preparación dos deportistas españois dos Xogos de Toquio 2020".

  • Orde PRA/1082/2017, do 8 de novembro, pola que se crea o órgano administrativo encargado da execución do programa de apoio á celebración do acontecemento de excepcional interese público "Madrid Horse Week 17/19".

COMUNIDADE FORAL DE NAVARRA

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid