Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Ministerio de la Presidencia Agencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Boletín Oficial del Estado: Sábado 11 de novembro de 2017, Núm. 274

Índice de acceso

I. Disposicións xerais

XEFATURA DO ESTADO

  • Corrección de erros da Lei 3/2017, do 27 de xuño, de orzamentos xerais do Estado para o ano 2017.

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

  • Recurso de inconstitucionalidade n.º 4578-2017, contra os puntos 1, 2, 4 e 5 do artigo único da Lei 2/2017, do 21 de xuño, que modifican os artigos 1, 22, 25 e 30 da Lei 1/1996, do 10 de xaneiro, de asistencia xurídica gratuíta.

  • Recurso de inconstitucionalidade n.º 4710-2017, contra as disposicións adicionais 26ª. 1, a) e b), e 34ª. 2 no inciso "nin a persoal de empresas que pola súa vez teñan un contrato administrativo coa Administración respectiva", da Lei 3/2017, do 27 de xuño, de orzamentos xerais do Estado para o ano 2017.

  • Conflito positivo de competencia n.º 4225-2017, en relación co artigo 1.2 do Real decreto 424/2017, do 28 de abril, polo que se regula o réxime xurídico do control interno nas entidades do sector público local.

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES E DE COOPERACIÓN

  • Modificacións ao Regulamento común da Acta de 1999 e da Acta de 1960 do Arranxo da Haia sobre o depósito internacional de debuxos e modelos industriais, adoptadas na 36.ª sesión da Asemblea da Unión da Haia, celebrada en Xenebra o 11 de outubro de 2016.

MINISTERIO DE FACENDA E FUNCIÓN PÚBLICA

  • Resolución do 10 de novembro de 2017, da Presidencia do Comisionado para o Mercado de Tabacos, pola que se publican os prezos de venda ao público de determinados elaborados de tabaco en expendedorías de tabaco e timbre da Península e Illes Balears.

MINISTERIO DE AGRICULTURA E PESCA, ALIMENTACIÓN E MEDIO AMBIENTE

  • Real decreto 980/2017, do 10 de novembro, polo que se modifican os reais decretos 1075/2014, 1076/2014, 1077/2014 e 1078/2014, todos eles do 19 de decembro, ditados para a aplicación en España da política agrícola común.

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA E COMPETITIVIDADE

  • Real decreto 900/2017, do 6 de outubro, polo que se aproban os estatutos do Consello Xeral de Economistas de España.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid