Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Ministerio de la Presidencia Agencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Boletín Oficial del Estado: Sábado 18 de novembro de 2017, Núm. 280

Índice de acceso

I. Disposicións xerais

XEFATURA DO ESTADO

  • Real decreto lei 16/2017, do 17 de novembro, polo que se establecen disposicións de seguridade na investigación e explotación de hidrocarburos no medio mariño.

  • Real decreto lei 17/2017, do 17 de novembro, polo que se modifica a Lei 28/2005, do 26 de decembro, de medidas sanitarias fronte ao tabaquismo e reguladora da venda, a subministración, o consumo e a publicidade dos produtos do tabaco, para traspoñer a Directiva 2014/40/UE do Parlamento Europeo e do Consello, do 3 de abril de 2014.

MINISTERIO DE FACENDA E FUNCIÓN PÚBLICA

  • Orde HFP/1105/2017, do 16 de novembro, pola que se modifican as ordes do ministerio de Economía e Facenda, do 1 de febreiro de 1996, polas que se aproban os documentos contables que utilizará a Administración xeral do Estado e a Instrución de operatoria contable que se seguirá na execución do gasto do Estado; a Orde EHA/2045/2011, do 14 de xullo, pola que se aproba a Instrución de contabilidade para a Administración institucional do Estado, e a Orde EHA/3067/2011, do 8 de novembro, pola que se aproba a Instrución de contabilidade para a Administración xeral do Estado.

  • Orde HFP/1106/2017, do 16 de novembro, pola que se modifica a Orde EHA/3127/2009, do 10 de novembro, pola que se aproba o modelo 190 para a declaración do resumo anual de retencións e ingresos á conta do imposto sobre a renda das persoas físicas sobre rendementos do traballo e de actividades económicas, premios e determinadas ganancias patrimoniais e imputacións de renda e os prazos de presentación dos modelos 171, 184, 345 e 347.

  • Resolución do 17 de novembro de 2017, da Presidencia do Comisionado para o Mercado de Tabacos, pola que se publican os prezos de venda ao público de determinados elaborados de tabaco en expendedorías de tabaco e timbre da área do monopolio.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid