Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Martes 27 de febreiro de 2018, Núm. 51

I. Disposicións xerais

MINISTERIO DE FACENDA E FUNCIÓN PÚBLICA

  • Orde HFP/185/2018, do 21 de febreiro, pola que se modifica a Orde HAP/149/2013, do 29 de xaneiro, pola que se regulan os servizos de automobilismo que prestan o Parque Móbil do Estado e as unidades do Parque Móbil integradas nas delegacións e subdelegacións do Goberno e direccións insulares, así como a Orde HAP/1177/2015, do 17 de xuño, pola que se regula o Rexistro de Vehículos do Sector Público Estatal.

  • Orde HFP/186/2018, do 21 de febreiro, pola que se aproba o modelo de autoliquidación 510 do imposto sobre as vivendas baleiras.

  • Orde HFP/187/2018, do 22 de febreiro, pola que se modifican a Orde HFP/417/2017, do 12 de maio, pola que se regulan as especificacións normativas e técnicas que desenvolven o mantemento dos libros de rexistro do imposto sobre o valor engadido a través da sede electrónica da Axencia Estatal de Administración Tributaria establecida no artigo 62.6 do Regulamento do imposto sobre o valor engadido, aprobado polo Real decreto 1624/1992, do 29 de decembro, e outra normativa tributaria, e o modelo 322 "Imposto sobre o valor engadido. Grupo de entidades. Modelo individual. Autoliquidación mensual. Ingreso do imposto sobre o valor engadido á importación liquidado pola alfándega", aprobado pola Orde EHA/3434/2007, do 23 de novembro.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA E DEPORTE

  • Orde ECD/188/2018, do 12 de febreiro, pola que se autoriza a implantación das ensinanzas de formación profesional de grao superior correspondentes aos títulos de Técnico Superior en Mantemento de Aviónica e de Técnico Superior en Administración e Finanzas na Academia Básica do Aire de León, a partir do curso 2018/19.

MINISTERIO DE AGRICULTURA E PESCA, ALIMENTACIÓN E MEDIO AMBIENTE

  • Orde APM/189/2018, do 20 de febreiro, pola que se determina cando os residuos de produción procedentes da industria agroalimentaria destinados á alimentación animal son subprodutos conforme a Lei 22/2011, do 28 de xullo, de residuos e solos contaminados.

MINISTERIO DE SANIDADE, SERVIZOS SOCIAIS E IGUALDADE

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid