Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Mércoles 7 de marzo de 2018, Núm. 58

I. Disposicións xerais

XEFATURA DO ESTADO

  • Lei 1/2018, do 6 de marzo, pola que se adoptan medidas urxentes para paliar os efectos producidos pola seca en determinadas bacías hidrográficas e se modifica o texto refundido da Lei de augas, aprobado polo Real decreto lexislativo 1/2001, do 20 de xullo.

MINISTERIO DA PRESIDENCIA E PARA AS ADMINISTRACIÓNS TERRITORIAIS

  • Orde PRA/222/2018, do 28 de febreiro, pola que se corrixen erros na Orde PRA/321/2017, do 7 de abril, pola que se regulan os procedementos de determinación das emisións dos contaminantes atmosféricos SO2, NOx, partículas e CO procedentes das grandes instalacións de combustión, o control dos instrumentos de medida e o tratamento e remisión da información relativa ás ditas emisións.

  • Orde PRA/223/2018, do 6 de marzo, pola que se habilita o aeroporto de Logroño-Agoncillo como paso fronteirizo.

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA E COMPETITIVIDADE

  • Corrección de erros do Real decreto 656/2017, do 23 de xullo, polo que se aproba o Regulamento de almacenamento de produtos químicos e as súas instruccións técnicas complementarias MIE APQ 0 a 10.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid