Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Xoves 15 de marzo de 2018, Núm. 65

I. Disposicións xerais

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

  • Recurso de inconstitucionalidade n.º 739-2018 contra o artigo 289.2, disposición adicional 43ª e as disposicións derradeiras 9ª, 11ª e 12ª da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector público, pola que se traspoñen ao ordenamento xurídico español as directivas do Parlamento Europeo e do Consello 2014/23/UE e 2014/24/UE, do 26 de febreiro de 2014.

  • Cuestión de inconstitucionalidade n.º 95-2018 en relación coa disposición adicional 9ª (actual disposición adicional 7ª) do Real decreto lexislativo 339/1990, do 2 de marzo, polo que se aproba o texto articulado da Lei sobre tráfico, circulación de vehículos de motor e seguridade viaria, por posible vulneración do artigo 106.2 CE.

  • Cuestión de inconstitucionalidade n.º 532-2018 en relación co artigo 6.1.3º da Lei 2/1992, do 15 de xuño, forestal de Andalucía, por posible vulneración do artigo 149.1.18ª CE.

MINISTERIO DE AGRICULTURA E PESCA, ALIMENTACIÓN E MEDIO AMBIENTE

  • Corrección de erros do Real decreto 532/2017, do 26 de maio, polo que se regulan o recoñecemento e o funcionamento das organizacións de produtores do sector de froitas e hortalizas.

  • Corrección de erros do Real decreto 1042/2017, do 22 de decembro, sobre a limitación das emisións á atmosfera de determinados axentes contaminantes procedentes das instalacións de combustión medianas e polo que se actualiza o anexo IV da Lei 34/2007, do 15 de novembro, de calidade do aire e protección da atmosfera.

MINISTERIO DA PRESIDENCIA E PARA AS ADMINISTRACIÓNS TERRITORIAIS

  • Corrección de erros do Real decreto 773/2017, do 28 de xullo, polo que se modifican diversos reais decretos en materia de produtos e emisións industriais.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid