Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Martes 17 de abril de 2018, Núm. 93

I. Disposicións xerais

MINISTERIO DE FACENDA E FUNCIÓN PÚBLICA

  • Orde HFP/386/2018, do 13 de abril, pola que se modifica a Orde EHA/2027/2007, do 28 de xuño, pola que se desenvolve parcialmente o Real decreto 939/2005, do 29 de xullo, polo que se aproba o Regulamento xeral de recadación, en relación coas entidades de crédito que prestan o servizo de colaboración na xestión recadatoria da Axencia Estatal de Administración Tributaria.

MINISTERIO DE ENERXÍA, TURISMO E AXENDA DIXITAL

  • Resolución do 10 de abril de 2018, da Dirección Xeral de Política Enerxética e Minas, pola que se fixan os prezos do produto e impostos especiais aplicables á hulla, fuel oil, diesel oil, e gasoil que se vai aplicar na liquidación do segundo semestre de 2017.

MINISTERIO DE AGRICULTURA E PESCA, ALIMENTACIÓN E MEDIO AMBIENTE

MINISTERIO DA PRESIDENCIA E PARA AS ADMINISTRACIÓNS TERRITORIAIS

  • Real decreto 191/2018, do 6 de abril, polo que se establece a transmisión electrónica de datos das prescricións veterinarias de antibióticos destinados a animais produtores de alimentos para consumo humano, e se modifican diversos reais decretos en materia de gandaría.

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA E COMPETITIVIDADE

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid