Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Xoves 19 de abril de 2018, Núm. 95

I. Disposicións xerais

CORTES XERAIS

  • Resolución do 12 de abril de 2018, do Congreso dos Deputados, pola que se ordena a publicación do Acordo de validación do Real decreto lei 1/2018, do 23 de marzo, polo que se prorroga para 2018 o destino do superávit das corporacións locais para investimentos financeiramente sustentables e se modifica o ámbito obxectivo destas.

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

  • Cuestión interna de inconstitucionalidade n.º 1393-2018, en relación co artigo 188, punto 1, parágrafo 1 da Lei 36/2011, do 10 de outubro, reguladora da xurisdición social, por posible vulneración do artigo 24.1 CE.

MINISTERIO DE DEFENSA

  • Orde DEF/396/2018, do 11 de abril, pola que se crea e aproban as normas de procedemento da Xunta de Alleamentos e Liquidadora de Material no Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial Esteban Terradas.

MINISTERIO DE FACENDA E FUNCIÓN PÚBLICA

  • Resolución do 11 de abril de 2018, da Secretaría Xeral de Financiamento Autonómico e Local, pola que se desenvolve a información que van subministrar as corporacións locais relativa ao esforzo fiscal de 2016 e a súa comprobación nas delegacións de Economía e Facenda.

MINISTERIO DE EMPREGO E SEGURIDADE SOCIAL

  • Resolución do 11 de abril de 2018, da Subsecretaría, pola que se publica o Acordo do Consello de Ministros do 6 de abril de 2018, polo que se aproba o Plan estratéxico da inspección de traballo e seguridade social para o período 2018-2020.

  • Corrección de erros da Resolución do 7 de marzo de 2017, do Instituto Social da Mariña, pola que se establece o ámbito territorial e competencial das súas direccións provinciais.

MINISTERIO DE AGRICULTURA E PESCA, ALIMENTACIÓN E MEDIO AMBIENTE

  • Orde APM/397/2018, do 9 de abril, pola que se determina cando os recortes de espuma de poliuretano utilizados na fabricación de espuma composta se consideran subprodutos de acordo coa Lei 22/2011, do 28 de xullo, de residuos e solos contaminados.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid