Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Sábado 4 de agosto de 2018, Núm. 188

I. Disposicións xerais

XEFATURA DO ESTADO

  • Real decreto lei 8/2018, do 3 de agosto, polo que se modifica o Real decreto lei 16/2014, do 19 de decembro, polo que se regula o Programa de activación para o emprego.

  • Real decreto lei 9/2018, do 3 de agosto, de medidas urxentes para o desenvolvemento do Pacto de Estado contra a violencia de xénero.

MINISTERIO DE FACENDA

  • Real decreto 995/2018, do 3 de agosto, polo que se regula a aplicación da consignación orzamentaria establecida a prol da entidade Lanbide-Servizo Vasco de Emprego na Lei 6/2018, do 3 de xullo, de orzamentos xerais do Estado para o ano 2018.

MINISTERIO DE TRABALLO, MIGRACIÓNS E SEGURIDADE SOCIAL

  • Real decreto 997/2018, do 3 de agosto, polo que se modifica o Regulamento xeral sobre inscrición de empresas e afiliación, altas, baixas e variacións de datos de traballadores na Seguridade Social, aprobado polo Real decreto 84/1996, do 26 de xaneiro.

MINISTERIO DA PRESIDENCIA, RELACIÓNS COAS CORTES E IGUALDADE

  • Orde PCI/842/2018, do 3 de agosto, pola que se publica o Acordo do Consello de Ministros do 3 de agosto de 2018 polo que se dispón a creación da autoridade de coordinación das actuacións para facer fronte á inmigración irregular na zona do estreito de Gibraltar, mar de Alborán e augas adxacentes, e se establecen normas para a súa actuación.

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL E FUNCIÓN PÚBLICA

MINISTERIO DE ECONOMÍA E EMPRESA

  • Resolución do 2 de agosto de 2018, da Dirección Xeral do Tesouro e Política Financeira, pola que se actualiza o anexo 1 incluído na Resolución do 4 de xullo de 2017, da Secretaría Xeral do Tesouro e Política Financeira, pola que se define o principio de prudencia financeira aplicable ás operacións de endebedamento e derivados das comunidades autónomas e entidades locais.

MINISTERIO DE SANIDADE, CONSUMO E BENESTAR SOCIAL

  • Real decreto 999/2018, do 3 de agosto, polo que se regulan a composición e o funcionamento do Consello da Xuventude de España.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid