Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Sábado 29 de setembro de 2018, Núm. 236

I. Disposicións xerais

XEFATURA DO ESTADO

 • Real decreto lei 13/2018, do 28 de setembro, polo que se modifica a Lei 16/1987, do 30 de xullo, de ordenación dos transportes terrestres, en materia de arrendamento de vehículos con condutor.

 • Real decreto lei 14/2018, do 28 de setembro, polo que se modifica o texto refundido da Lei do mercado de valores, aprobado polo Real decreto lexislativo 4/2015, do 23 de outubro.

CORTES XERAIS

 • Resolución do 20 de setembro de 2018, do Congreso dos Deputados, pola que se ordena a publicación do Acordo de validación do Real decreto lei 11/2018, do 31 de agosto, de transposición de directivas en materia de protección dos compromisos por pensións cos traballadores, prevención do branqueo de capitais e requisitos de entrada e residencia de nacionais de países terceiros, e polo que se modifica a Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

 • Resolución do 20 de setembro de 2018, do Congreso dos Deputados, pola que se ordena a publicación do Acordo de validación do Real decreto lei 12/2018, do 7 de setembro, de seguridade das redes e sistemas de información.

MINISTERIO DE FACENDA

 • Orde HAC/994/2018, do 17 de setembro, pola que se establece a relación de municipios aos cales resultarán de aplicación os coeficientes de actualización dos valores catastrais que estableza a Lei de orzamentos xerais do Estado para o ano 2019.

 • Resolución do 28 de setembro de 2018, da Presidencia do Comisionado para o Mercado de Tabacos, pola que se publican os prezos de venda ao público de determinados elaborados de tabaco en expendedorías de tabaco e timbre da área do monopolio.

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL E FUNCIÓN PÚBLICA

 • Real decreto 1162/2018, do 14 de setembro, polo que se regula a Comisión interministerial de coordinación da Administración periférica do Estado.

 • Real decreto 1208/2018, do 28 de setembro, polo que se aproba o Regulamento polo que se desenvolven os títulos preliminar, II e III da Lei 3/2015, do 30 de marzo, reguladora do exercicio do alto cargo da Administración xeral do Estado.

MINISTERIO PARA A TRANSICIÓN ECOLÓXICA

 • Real decreto 1209/2018, do 28 de setembro, polo que se prorroga a situación de seca declarada para o ámbito da Confederación Hidrográfica do Xúcar polo Real decreto 355/2015, do 8 de maio, polo que se declara a situación de seca no ámbito territorial da Confederación Hidrográfica do Xúcar e se adoptan medidas excepcionais para a xestión dos recursos hídricos.

 • Real decreto 1210/2018, do 28 de setembro, polo que se prorroga a situación de seca declarada para o ámbito territorial da Confederación Hidrográfica do Segura polo Real decreto 356/2015, do 8 de maio, polo que se declara a situación de seca no ámbito territorial da Confederación Hidrográfica do Segura e se adoptan medidas excepcionais para a xestión dos recursos hídricos.

 • Orde TEC/995/2018, do 27 de setembro, pola que se modifican as cotas da Corporación de Reservas Estratéxicas de Produtos Petrolíferos correspondentes ao exercicio 2018.

 • Resolución do 25 de setembro de 2018, da Dirección Xeral de Política Enerxética e Minas, pola que se publica a tarifa de último recurso de gas natural.

COMUNITAT VALENCIANA

 • Corrección de erros da Lei 17/2018, do 11 de xullo, de modificación da Lei 21/2017, do 28 de decembro, de medidas fiscais, de xestión administrativa e financeira e de organización da Generalitat.

COMUNIDADE AUTÓNOMA DAS ILLES BALEARS

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid