Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Mércoles 10 de outubro de 2018, Núm. 245

I. Disposicións xerais

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

  • Recurso de inconstitucionalidade n.º 4752-2017 contra diversos preceptos da Lei da Comunidade Autónoma de Cataluña 4/2016, do 23 de decembro, de medidas de protección do dereito á vivenda das persoas en risco de exclusión residencial.

  • Recurso de inconstitucionalidade n.º 4703-2018 contra a Lei 5/2018, do 11 de xuño, de modificación da Lei 1/2000, do 7 de xaneiro, de axuizamento civil, en relación coa ocupación ilegal de viviendas.

  • Cuestión de inconstitucionalidade n.º 4820-2018 en relación co parágrafo 2º do artigo 35.2 LAC e coa regulación dos parágrafos 2º e 3º do artigo 34.2 a que remite, na redacción dada pola Lei 13/2009, do 3 de novembro, de reforma da lexislación procesual para a implantación da nova oficina xudicial, por posible vulneración do artigo 24.1 da CE.

MINISTERIO DE FACENDA

  • Corrección de erros da Orde HAC/994/2018, do 17 de setembro, pola que se establece a relación de municipios aos cales resultarán de aplicación os coeficientes de actualización dos valores catastrais que estableza a Lei de orzamentos xerais do Estado para 2019.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid