Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Mércoles 31 de outubro de 2018, Núm. 263

I. Disposicións xerais

MINISTERIO DE FACENDA

  • Orde HAC/1147/2018, do 9 de outubro, pola que se aproban as normas de desenvolvemento do disposto nos artigos 27, 101, 102 e 110 do Regulamento dos impostos especiais aprobado polo Real decreto 1165/1995, do 7 de xullo.

  • Orde HAC/1148/2018, do 18 de outubro, pola que se modifican a Orde EHA/3434/2007, do 23 de novembro, pola que se aproban os modelos 322 de autoliquidación mensual, modelo individual, e 353 de autoliquidación mensual, modelo agregado, e o modelo 039 de comunicación de datos, correspondentes ao réxime especial do grupo de entidades no imposto sobre o valor engadido; a Orde EHA/3012/2008, do 20 de outubro, pola que se aproba o modelo 347 de declaración anual de operacións con terceiras persoas, así como os deseños físicos e lóxicos e o lugar, forma e prazo de presentación; a Orde EHA/3786/2008, do 29 de decembro, pola que se aproban o modelo 303 imposto sobre o valor engadido, autoliquidación; a Orde EHA/3111/2009, do 5 de novembro, pola que se aproba o modelo 390 de declaración-resumo anual do imposto sobre o valor engadido e se modifica o anexo I da Orde EHA/1274/2007, do 26 de abril, pola que se aproban os modelos 036 de declaración censual de alta, modificación e baixa no censo de empresarios, profesionais e retedores e 037 declaración censual simplificada de alta, modificación e baixa no censo de empresarios, profesionais e retedores, e a Orde HAP/2194/2013, do 22 de novembro.

MINISTERIO DO INTERIOR

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid