Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Luns 26 de novembro de 2018, Núm. 285

I. Disposicións xerais

MINISTERIO DE SANIDADE, CONSUMO E BENESTAR SOCIAL

  • Orde SCB/1242/2018, do 19 de novembro, pola que se modifican os anexos I, II e III do Real decreto 1205/2010, do 24 de setembro, polo que se fixan as bases para a inclusión dos alimentos dietéticos para usos médicos especiais na prestación con produtos dietéticos do Sistema nacional de saúde e para o establecemento dos seus importes máximos de financiamento.

TRIBUNAL SUPREMO

  • Sentenza do 23 de outubro de 2018, da Sala Terceira do Tribunal Supremo, que estima parcialmente o recurso interposto por Hidroeléctrica del Guadiela I, S.A. contra a Orde IET/980/2016, do 10 de xuño, pola que se establece a retribución das empresas de distribución de enerxía eléctrica para o ano 2016.

  • Auto do 14 de novembro de 2018, da Sala Terceira do Tribunal Supremo, que rectifica o erro material advertido na parte dispositiva da Sentenza do 16 de outubro de 2018, ditada no recurso de casación número 5350/2017, no sentido de que onde di: "Real decreto 828/1995, do 25 de maio", debe dicir: "Real decreto 828/1995, do 29 de maio".

  • Auto do 14 de novembro de 2018, da Sala Terceira do Tribunal Supremo, que rectifica o erro material advertido na parte dispositiva da Sentenza do 22 de outubro de 2018, ditada no recurso de casación número 4900/2017, no sentido de que onde di: "Real decreto 828/1995, do 25 de maio", debe dicir: "Real decreto 828/1995, do 29 de maio".

  • Auto do 14 de novembro de 2018, da Sala Terceira do Tribunal Supremo, que rectifica o erro material advertido na parte dispositiva da Sentenza do 23 de outubro de 2018, ditada no recurso de casación número 1168/2017, no sentido de que onde di: "Real decreto 828/1995, do 25 de maio", debe dicir: "Real decreto 828/1995, do 29 de maio".

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid