Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Venres 28 de decembro de 2018, Núm. 313

I. Disposicións xerais

MINISTERIO DE XUSTIZA

MINISTERIO DE FOMENTO

  • Resolución do 20 de novembro de 2018, da Dirección Xeral de Aviación Civil, pola que se publican as instrucións técnicas para o transporte seguro de mercadorías perigosas por vía aérea (Documento OACI 9284/AN/905).

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL E FUNCIÓN PÚBLICA

  • Resolución do 27 de decembro de 2018, da Secretaría de Estado de Función Pública, pola que se establece a anotación obrigatoria no Rexistro Central de Personal dalgúns permisos e licenzas por conciliación da vida persoal e laboral.

MINISTERIO PARA A TRANSICIÓN ECOLÓXICA

MINISTERIO DE ECONOMÍA E EMPRESA

  • Real decreto 1464/2018, do 21 de decembro, polo que se desenvolven o texto refundido da Lei do mercado de valores, aprobado polo Real decreto lexislativo 4/2015, do 23 de outubro, e o Real decreto lei 21/2017, do 29 de decembro, de medidas urxentes para a adaptación do dereito español á normativa da Unión Europea en materia de mercado de valores, e polo que se modifican parcialmente o Real decreto 217/2008, do 15 de febreiro, sobre o réxime xurídico das empresas de servizos de investimento e das demais entidades que prestan servizos de investimento e polo que se modifica parcialmente o Regulamento da Lei 35/2003, do 4 de novembro, de institucións de investimento colectivo, aprobado polo Real decreto 1309/2005, do 4 de novembro, e outros reais decretos en materia de mercado de valores.

BANCO DE ESPAÑA

  • Circular 2/2018, do 21 de decembro, do Banco de España, pola que se modifican a Circular 4/2017, do 27 de novembro, a entidades de crédito, sobre normas de información financeira pública e reservada, e modelos de estados financeiros, e a Circular 1/2013, do 24 de maio, sobre a Central de Información de Riscos.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid