Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Venres 25 de xaneiro de 2019, Núm. 22

I. Disposicións xerais

MINISTERIO DE FACENDA

MINISTERIO DE TRABALLO, MIGRACIÓNS E SEGURIDADE SOCIAL

  • Corrección de erros da Resolución do 23 de novembro de 2018, da Tesouraría Xeral da Seguridade Social, pola que se modifica o ámbito territorial de determinadas unidades de recadación executiva da Seguridade Social.

MINISTERIO DA PRESIDENCIA, RELACIÓNS COAS CORTES E IGUALDADE

  • Orde PCI/44/2019, do 23 de xaneiro, pola que se publica o Acordo do Consello de Ministros, do 14 de decembro de 2018, polo que se modifica o Acordo do 3 de agosto de 2018 polo que se dispón a creación da Autoridade de Coordinación das actuacións para facer fronte á inmigración irregular na zona do Estreito de Xibraltar, mar de Alborán e augas adxacentes, e se establecen normas para a súa actuación.

MINISTERIO DE SANIDADE, CONSUMO E BENESTAR SOCIAL

  • Orde SCB/45/2019, do 22 de xaneiro, pola que se modifica o anexo VI do Real decreto 1030/2006, do 15 de setembro, polo que se establece a carteira de servizos comúns do Sistema nacional de saúde e o procedemento para a súa actualización, se regula o procedemento de inclusión, alteración e exclusión da Oferta de produtos ortoprotésicos e se determinan os coeficientes de corrección.

TRIBUNAL SUPREMO

  • Sentenza da Sala Terceira, Sección Terceira, do Tribunal Supremo, do 19 de decembro de 2018, que estima parcialmente o recurso contencioso-administrativo número 1/120/2017, instado por Serviliano García, SA, contra a Orde IET/980/2016, do 10 de xuño, pola que se establece a retribución das empresas de distribución de enerxía eléctrica para o ano 2016.

COMUNIDADE AUTÓNOMA DE CANARIAS

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid