Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Venres 8 de febreiro de 2019, Núm. 34

I. Disposicións xerais

MINISTERIO DE TRABALLO, MIGRACIÓNS E SEGURIDADE SOCIAL

  • Orde TMS/103/2019, do 6 de febreiro, pola que se modifica o anexo do Real decreto 1148/2011, do 29 de xullo, para a aplicación e desenvolvemento, no sistema da Seguridade Social, da prestación económica por coidado de menores afectados por cancro ou outra enfermidade grave, e se aproba o modelo de declaración médica sobre a necesidade de coidado continuo do menor.

MINISTERIO DE ECONOMÍA E EMPRESA

  • Resolución do 6 de febreiro de 2019, da Dirección Xeral do Tesouro e Política Financeira, pola que se actualiza o anexo 1 incluído na Resolución do 4 de xullo de 2017, da Secretaría Xeral do Tesouro e Política Financeira, pola que se define o principio de prudencia financeira aplicable ás operacións de endebedamento e derivados das comunidades autónomas e entidades locales.

MINISTERIO DE SANIDADE, CONSUMO E BENESTAR SOCIAL

BANCO DE ESPAÑA

  • Circular 1/2019, do 30 de xaneiro, do Banco de España, pola que se modifica a Circular 8/2015, do 18 de decembro, ás entidades e sucursais adscritas ao Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito, sobre información para determinar as bases de cálculo das achegas ao Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito.

COMUNIDADE AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA

COMUNIDADE DE CASTILLA Y LEÓN

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid