Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Mércoles 12 de xuño de 2019, Núm. 140

I. Disposicións xerais

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

  • Cuestión de inconstitucionalidade n.º 2560-2019 en relación co artigo 11.3.1.b), segundo parágrafo, da Lei 15/2001, do 14 de decembro, do solo e ordenación territorial de Extremadura, na redacción dada pola Lei 9/2011, do 29 de marzo, e a disposición adicional única da última lei referenciada, por posible vulneración dos artigos 24.1, 117, 118 e 149.1.1ª, 13ª, 18ª e 23ª da CE.

  • Cuestión de inconstitucionalidade n.º 2561-2019 en relación co artigo 11.3.1.b), segundo parágrafo da Lei 15/2001, do 14 de decembro, do solo e ordenación territorial de Extremadura, na redacción dada pola Lei 9/2011, do 29 de marzo, e a disposición adicional única da última lei referenciada, por posible vulneración dos artigos 24.1, 117, 118 e 149.1.1ª, 13ª, 18ª e 23ª da CE.

  • Recurso de inconstitucionalidade n.º 1195-2019 contra diversos artigos da Lei 6/2018, do 26 novembro, de protección dos animais na Comunidade Autónoma de La Rioja.

  • Recurso de inconstitucionalidade n.º 3135-2019 contra os artigos 27.5, 30, 104.1.b), 105.1, 106.2 e 3, 107.2 e 3, 108, 109, 110, disposicións transitorias primeira, cuarta, números 4 e 5, e quinta, números 2 e 3; e disposición derradeira segunda, números 2 e 3, da Lei 3/2019, do 18 de febreiro, da Xeneralidade, de servizos sociais inclusivos da Comunidade Valenciana.

MINISTERIO DE TRABALLO, MIGRACIÓNS E SEGURIDADE SOCIAL

  • Resolución do 29 de maio de 2019, da Tesouraría Xeral da Seguridade Social, pola que se modifica o ámbito territorial de unidades de recadación executiva da Seguridade Social na Dirección Provincial de Madrid.

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA E ALIMENTACIÓN

COMUNIDADE AUTÓNOMA DE CANARIAS

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid