Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Mércoles 25 de setembro de 2019, Núm. 231

I. Disposicións xerais

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

  • Recurso de inconstitucionalidade n.º 4956-2019, contra o artigo 1 (números 1.c e 2.g), 11.7, 23.3, 24 e 27.1 da Lei foral 23/2018, do 19 de novembro, das policías de Navarra.

  • Conflito positivo de competencia n.º 4709-2019, contra os artigos 5, 3.1 in fine, 6.3 e por conexión o art. 10.1, e o art. 6.7 do Real decreto 130/2019, do 8 de marzo, polo que se regula a Base de datos nacional de subvencións e a publicidade das subvencións e demais axudas públicas.

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA E COOPERACIÓN

  • Entrada en vigor do Acordo entre o Reino de España e o Laboratorio Europeo de Bioloxía Molecular (EMBL) relativo ao establecemento dunha subsede do citado laboratorio en España, feito en Heidelberg o 26 de xaneiro de 2017.

MINISTERIO DE FOMENTO

  • Real decreto 516/2019, do 6 de setembro, polo que se regula a concesión directa de subvencións en materia de políticas urbanas, arquitectura e vivenda polo Ministerio de Fomento durante o exercicio orzamentario 2019.

TRIBUNAL SUPREMO

  • Sentenza do 5 de xullo de 2019, da Sala Terceira do Tribunal Supremo, que declara estimar o recurso contencioso-administrativo número 535/2017, contra o Real decreto 529/2017, do 26 de maio, polo que se modifica o Regulamento do imposto sobre o valor engadido, aprobado polo Real decreto 1624/1992, do 29 de decembro.

  • Sentenza do 8 de xullo de 2019, da Sala Terceira do Tribunal Supremo, que declara estimar o recurso 1/4491/2016 contra o Real decreto 11/2016, do 8 de xaneiro, polo que se aproban os plans hidrolóxicos das demarcacións hidrográficas de Galicia-Costa, das Bacías Mediterráneas Andaluzas, do Guadalete e Barbate e do Tinto, Odiel e Piedras, en relación co Plan hidrolóxico da demarcación hidrográfica das Bacías Mediterráneas Andaluzas.

  • Sentenza do 8 de xullo de 2019, da Sala Terceira do Tribunal Supremo, que declara estimar o recurso 1/4492/2016 contra o Real decreto 21/2016, do 15 de xaneiro, polo que se aproban os plans de xestión de risco de inundación das bacías internas de Andalucía: demarcacións hidrográficas do Tinto, Odiel e Piedras; Guadalete e Barbate; e Bacías Mediterráneas Andaluzas, en relación co Plan de xestión de risco de inundación da demarcación hidrográfica das Bacías Mediterráneas Andaluzas.

  • Auto do 17 de xullo de 2019, da Sala Terceira do Tribunal Supremo, que aclara a sentenza do 5 de xullo de 2019, pronunciada no recurso contencioso-administrativo número 535/2017, no sentido de completar a parte dispositiva por omitirse a súa publicación no "Boletín Oficial del Estado".

COMUNITAT VALENCIANA

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid