Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Mércoles 9 de outubro de 2019, Núm. 243

I. Disposicións xerais

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO

MINISTERIO DA PRESIDENCIA, RELACIÓNS COAS CORTES E IGUALDADE

  • Real decreto 537/2019, do 20 de setembro, polo que se modifica o Real decreto 1544/2007, do 23 de novembro, polo que se regulan as condicións básicas de accesibilidade e non discriminación para o acceso e utilización dos modos de transporte para persoas con discapacidade.

MINISTERIO DE ECONOMÍA E EMPRESA

  • Resolución do 7 de outubro de 2019, da Secretaría Xeral do Tesouro e Financiamento Internacional, pola que se actualiza o anexo 1 incluído na Resolución do 4 de xullo de 2017, da Secretaría Xeral do Tesouro e Política Financeira, pola que se define o principio de prudencia financeira aplicable ás operacións de endebedamento e derivados das comunidades autónomas e entidades locais.

TRIBUNAL SUPREMO

  • Sentenza do 19 de xuño de 2019, da Sala Terceira do Tribunal Supremo, que estima parcialmente o recurso interposto por Alpiq Energía España, S.A.U., contra a desestimación presunta, por silencio administrativo, do recurso potestativo de reposición contra a Orde IET/289/2015, do 20 de febreiro, pola que se establecen as obrigacións de achega ao Fondo Nacional de Eficiencia Enerxética para o ano 2015, ampliado á Resolución expresa do 19 de decembro de 2016, do Ministerio de Enerxía Turismo e Axenda Digital, que desestimou o recurso de reposición contra a orde.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid