Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Sábado 28 de decembro de 2019, Núm. 312

I. Disposicións xerais

XEFATURA DO ESTADO

 • Real decreto lei 18/2019, do 27 de decembro, polo que se adoptan determinadas medidas en materia tributaria, catastral e de seguridade social.

MINISTERIO DE XUSTIZA

 • Orde JUS/1256/2019, do 26 de decembro, sobre a inscrición no Rexistro Mercantil das persoas físicas ou xurídicas que, de forma empresarial ou profesional, prestan os servizos descritos no artigo 2.1.0) da Lei 10/2010, do 28 de abril, de prevención do branqueo de capitais e financiamento do terrorismo.

MINISTERIO DE FACENDA

 • Real decreto 748/2019, do 27 de decembro, polo que se modifica o Real decreto 636/2014, do 25 de xullo, polo que se crea a central de información económico-financeira das administracións públicas e se regula a remisión de información por parte do Banco de España e das entidades financeiras ao Ministerio de Facenda e Administracións Públicas.

 • Real decreto 749/2019, do 27 de decembro, polo que se aproba o Regulamento de funcionamento do Inventario de entidades do sector público estatal, autonómico e local.

 • Orde HAC/1257/2019, do 17 de decembro, pola que se establece a relación de municipios aos cales resultarán de aplicación os coeficientes de actualización dos valores catastrais que estableza a Lei de orzamentos xerais do Estado para o ano 2020.

 • Resolución do 27 de decembro de 2019, da Presidencia do Comisionado para o Mercado de Tabacos, pola que se publican os prezos de venda ao público de determinados elaborados de tabaco en expendedorías de tabaco e timbre da Península e Illes Balears.

MINISTERIO PARA A TRANSICIÓN ECOLÓXICA

 • Real decreto 750/2019, do 27 de decembro, polo que se modifica a tarifa fixa unitaria relativa á prestación patrimonial de carácter público non tributario mediante a cal se financia o servizo da Empresa Nacional de Residuos Radiactivos, S.A., S.M.E. (Enresa) ás centrais nucleares en explotación.

 • Orde TEC/1258/2019, do 20 de decembro, pola que se establecen diversos custos regulados do sistema eléctrico para o exercicio 2020 e se prorrogan as peaxes de acceso de enerxía eléctrica a partir do 1 de xaneiro de 2020.

 • Orde TEC/1259/2019, do 20 de decembro, pola que se establecen a retribución da actividade de almacenamento subterráneo básico e as peaxes e canons asociados ao acceso de terceiros ás instalacións gasistas para o ano 2020.

 • Orde TEC/1260/2019, do 26 de decembro, pola que se establecen os parámetros técnicos e económicos que se empregarán no cálculo da retribución da actividade de produción de enerxía eléctrica nos territorios non peninsulares con réxime retributivo adicional durante o período regulatorio 2020-2025, e se revisan outras cuestións técnicas.

MINISTERIO DE SANIDADE, CONSUMO E BENESTAR SOCIAL

 • Resolución do 12 de decembro de 2019, da Dirección Xeral de Saúde Pública, Calidade e Innovación, pola que se modifica o anexo I da Orde do Ministerio de Sanidade e Consumo, do 20 de xaneiro de 1994, pola que se fixan modalidades de control sanitario a produtos de comercio exterior destinados a uso e consumo humano e os recintos alfandegueiros habilitados para a súa realización.

COMISIÓN NACIONAL DO MERCADO DE VALORES

COMUNIDADE AUTÓNOMA DO PAÍS VASCO

 • Resolución do 20 de decembro de 2019, da Dirección de Tráfico, do Departamento de Seguridade, pola que se establecen medidas especiais de regulación de tráfico durante o ano 2020 na Comunidade Autónoma do País Vasco.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid