Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Venres 10 de xaneiro de 2020, Núm. 9

I. Disposicións xerais

MINISTERIO DE EDUCACIÓN E FORMACIÓN PROFESIONAL

  • Real decreto 699/2019, do 29 de novembro, polo que se establece o título de técnico superior en Termalismo e Benestar e se fixan os aspectos básicos do currículo.

  • Real decreto 700/2019, do 29 de novembro, polo que se modifica o Real decreto 1850/2009, do 4 de decembro, sobre expedición de títulos académicos e profesionais correspondentes ás ensinanzas establecidas pola Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, para fixar o formato, o contido e o soporte documental do Suplemento europeo ao título das ensinanzas artísticas.

  • Real decreto 701/2019, do 29 de novembro, polo que se establecen os títulos de técnico deportivo superior en Alta Montaña e técnico deportivo superior en Escalada, e se fixan os seus currículos básicos e os requisitos de acceso.

  • Real decreto 702/2019, do 29 de novembro, polo que se establecen os títulos de técnico deportivo en Barrancos, técnico deportivo en Escalada e técnico deportivo en Media Montaña, e se fixan os seus currículos básicos e os requisitos de acceso.

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL E FUNCIÓN PÚBLICA

  • Orde TFP/2/2020, do 8 de xaneiro, pola que se determina a data a partir da cal será efectiva a obriga de se relacionar a través de medios electrónicos coa Oficina de Conflitos de Intereses nos procedementos previstos na Lei 3/2015, do 30 de marzo, reguladora do exercicio do alto cargo da Administración xeral do Estado e o seu regulamento de desenvolvemento, aprobado polo Real decreto 1208/2018, do 28 de setembro, e pola que se aproban os modelos de declaracións, comunicacións e documentos electrónicos.

MINISTERIO DE ECONOMÍA E EMPRESA

  • Resolución do 9 de xaneiro de 2020, da Secretaría Xeral do Tesouro e Financiamento Internacional, pola que se actualiza o anexo 1 incluído na Resolución do 4 de xullo de 2017, da Secretaría Xeral do Tesouro e Política Financeira, pola que se define o principio de prudencia financeira aplicable ás operacións de endebedamento e derivados das comunidades autónomas e entidades locais.

COMUNIDADE FORAL DE NAVARRA

  • Lei foral 24/2019, do 4 de novembro, de concesión dun crédito extraordinario para o aboamento das subvencións a partidos e formacións políticas para o financiamento dos gastos das eleccións ao Parlamento Foral de Navarra celebradas o 26 de maio de 2019.

  • Lei foral 25/2019, do 20 de novembro, de concesión dun crédito extraordinario para atender as necesidades de financiamento do proxecto pioneiro de transición enerxética 'Gares Energía' promovido polo Concello de Puente la Reina/Gares.

  • Decreto lei foral 4/2019, do 23 de outubro, polo que se aproban medidas urxentes en materia de persoal ao servizo das administracións públicas de Navarra.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid