Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Sábado 29 de febreiro de 2020, Núm. 52

I. Disposicións xerais

XEFATURA DO ESTADO

  • Instrumento de ratificación do Acordo de colaboración e cooperación reforzadas entre a Unión Europea e os seus estados membros, por unha parte, e a República de Kazajistán, por outra, feito en Astaná, o 21 de decembro de 2015.

CORTES XERAIS

  • Resolución do 20 de febreiro de 2020, do Congreso dos Deputados, pola que se ordena a publicación do Acordo de convalidación do Real decreto lei 3/2020, do 4 de febreiro, de medidas urxentes polo que se incorporan ao ordenamento xurídico español diversas directivas da Unión Europea no ámbito da contratación pública en determinados sectores; de seguros privados; de plans e fondos de pensións; do ámbito tributario e de litixios fiscais.

MINISTERIO DE FACENDA

  • Orde HAC/174/2020, do 4 de febreiro, pola que se modifica a Orde EHA/769/2010, do 18 de marzo, pola que se aproba o modelo 349 de declaración recapitulativa de operacións intracomunitarias, así como os deseños físicos e lóxicos e o lugar, forma e prazo de presentación, se establecen as condicións xerais e o procedemento para a súa presentación telemática, e se modifica a Orde HAC/3625/2003, do 23 de decembro.

  • Orde HAC/175/2020, do 4 de febreiro, pola que se modifica a Orde EHA/3481/2008, do 1 de decembro, pola que se aproba o modelo 189 de declaración informativa anual acerca de valores, seguros e rendas, os deseños físicos e lóxicos para a substitución das follas interiores do dito modelo por soportes directamente lexibles por ordenador e se establecen as condicións e o procedemento para a súa presentación telemática.

  • Orde HAC/176/2020, do 20 de febreiro, pola que se aproba a relación de valores negociados en centros de negociación, co seu valor de negociación medio correspondente ao cuarto trimestre de 2019, para efectos da declaración do imposto sobre o patrimonio do ano 2019 e da declaración informativa anual acerca de valores, seguros e rendas.

  • Orde HAC/177/2020, do 27 de febreiro, pola que se aproba o modelo 140, de solicitude do aboamento anticipado da dedución por maternidade do imposto sobre a renda das persoas físicas e se regula a comunicación de variacións que afecten o dereito ao seu aboamento anticipado.

  • Resolución do 28 de febreiro de 2020, da Presidencia do Comisionado para o Mercado de Tabacos, pola que se publican os prezos de venda ao público de determinados elaborados de tabaco en expendedorías de tabaco e timbre da área do monopolio.

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOBILIDADE E AXENDA URBANA

  • Orde TMA/178/2020, do 19 de febreiro, pola que se modifica a Orde do 16 de decembro de 1997, pola que se regulan os accesos ás estradas do Estado, as vías de servizo e a construción de instalacións de servizo.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid