Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Xoves 5 de marzo de 2020, Núm. 56

I. Disposicións xerais

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

  • Cuestión de inconstitucionalidade nº 7194-2019, en relación co artigo 40 da Lei foral 7/2006, do 20 de xuño, de defensa de consumidores e usuarios por posible vulneración do art. 25.1 da CE.

  • Cuestión de inconstitucionalidade nº 168-2020, en relación coa disposición transitoria primeira, número 2, da Lei 1/2018, do 22 de febreiro, de coordinación dos policías locais da Comunidade de Madrid.

  • Recurso de inconstitucionalidade nº 718-2020, contra os artigos 1, 2, 3, 4, 6 e 7; disposición adicional única; por conexión as disposicións transitorias primeira e segunda e disposición derradeira primeira do Real decreto lei 14/2019, do 31 de outubro, polo que se adoptan medidas urxentes por razóns de seguridade pública en materia de administración dixital, contratación do sector público e telecomunicacións.

  • Recurso de inconstitucionalidade nº 762-2020, contra os artigos 1, 2, 3, 4, 6 e 7; disposición adicional única; por conexión as disposicións transitorias primeira e segunda e disposición derradeira primeira do Real decreto lei 14/2019, do 31 de outubro, polo que se adoptan medidas urxentes por razóns de seguridade pública en materia de administración dixital, contratación do sector público e telecomunicacións.

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL E FUNCIÓN PÚBLICA

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS E TRANSFORMACIÓN DIXITAL

  • Resolución do 4 de marzo de 2020, da Secretaría Xeral do Tesouro e Financiamento Internacional, pola que se actualiza o anexo 1 incluído na Resolución do 4 de xullo de 2017, da Secretaría Xeral do Tesouro e Política Financeira, pola que se define o principio de prudencia financeira aplicable ás operacións de endebedamento e derivados das comunidades autónomas e entidades locais.

TRIBUNAL SUPREMO

  • Sentenza do 31 de xaneiro de 2020, da Sala Cuarta do Tribunal Supremo, no recurso de casación para a unificación de doutrina nº 4629/2017, interposto polo Ministerio Fiscal en defensa da legalidade (art. 219.3 LRXS), pola que se fixa doutrina xurisprudencial sobre determinados contratos de colaboración social celebrados antes do 27 de decembro de 2013 e vixentes o 31 de decembro de 2014 e a súa validez, calquera que sexa a actividade normal ou permanente.

XUNTA ELECTORAL CENTRAL

COMUNIDADE FORAL DE NAVARRA

  • Decreto foral lexislativo 1/2020, do 19 de febreiro, de harmonización tributaria, polo que se modifican a Lei foral 19/1992, do 30 de decembro, do imposto sobre o valor engadido, e o Regulamento do imposto sobre o valor engadido, aprobado polo Decreto foral 86/1993, do 8 de marzo.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid