Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Mércoles 11 de marzo de 2020, Núm. 62

I. Disposicións xerais

XEFATURA DO ESTADO

  • Real decreto lei 6/2020, do 10 de marzo, polo que se adoptan determinadas medidas urxentes no ámbito económico e para a protección da saúde pública.

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA E ALIMENTACIÓN

  • Real decreto 450/2020, do 10 de marzo, polo que se modifica o Real decreto 1338/2018, do 29 de outubro, polo que se regula o potencial de produción vitícola.

  • Orde APA/206/2020, do 6 de marzo, pola que se modifica a Orde AAA/1424/2015, do 14 de xullo, pola que se establecen medidas específicas de protección en relación coa lingua azul.

MINISTERIO DA PRESIDENCIA, RELACIÓNS COAS CORTES E MEMORIA DEMOCRÁTICA

  • Orde PCM/207/2020, do 9 de marzo, pola que se publica o Acordo do Consello de Ministros do 25 de febreiro de 2020 polo que se establecen obrigacións de servizo público ao prestador do servizo postal universal nas eleccións que se convoquen durante 2020.

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS E TRANSFORMACIÓN DIXITAL

  • Corrección de erros da Resolución do 4 de marzo de 2020, da Secretaría Xeral do Tesouro e Financiamento Internacional, pola que se actualiza o anexo 1 incluído na Resolución do 4 de xullo de 2017, da Secretaría Xeral do Tesouro e Política Financeira, pola que se define o principio de prudencia financeira aplicable ás operacións de endebedamento e derivados das comunidades autónomas e entidades locais.

TRIBUNAL SUPREMO

  • Sentenza do 18 de febreiro de 2020, da Sala Terceira do Tribunal Supremo, que estima parcialmente o recurso interposto pola Asociación Empresarial Multisectorial, Cecot, contra a Orde ETU/1977/2016, do 23 de decembro, pola que se establecen as peaxes e canons asociados ao acceso de terceiros ás instalacións gasistas e a retribución das actividades reguladas para o 2017.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid