Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Venres 3 de abril de 2020, Núm. 93

I. Disposicións xerais

MINISTERIO DO INTERIOR

  • Orde INT/316/2020, do 2 de abril, pola que se adoptan medidas en materia de armas, exercicios de tiro de persoal de seguranza privada, artigos pirotécnicos e cartucharía, e explosivos, en aplicación do Real decreto 463/2020, do 14 de marzo, polo que se declara o estado de alarma para a xestión da situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19.

  • Orde INT/317/2020, do 2 de abril, pola que se desenvolve o Real decreto 463/2020, do 14 de marzo, polo que se declara o estado de alarma para a xestión da situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19, en materia de matriculación e cambio de titularidade de determinados vehículos.

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOBILIDADE E AXENDA URBANA

  • Orde TMA/318/2020, do 2 de abril, pola que se dispoñen medidas excepcionais na aplicación da Orde FOM/2872/2010, do 5 de novembro, en relación coas habilitacións de maquinistas, durante a situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19.

  • Resolución do 2 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Transporte Terrestre, pola que se ditan instrucións para a distribución de máscaras no ámbito do transporte terrestre.

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA E ALIMENTACIÓN

  • Real decreto 427/2020, do 3 de marzo, polo que se establecen os requisitos e o procedemento para o recoñecemento das lonxas de produtos agropecuarios como "lonxas de referencia", e das súas asociacións, e se crea o Rexistro nacional de lonxas de referencia e as súas asociacións.

  • Real decreto 428/2020, do 3 de marzo, polo que se modifica o Real decreto 929/1995, do 9 de xuño, polo que se aproba o Regulamento técnico de control e certificación de plantas de viveiro de froiteiras, no que respecta á cor da etiqueta de materiais de multiplicación e chantóns de froiteiras e ao contido do documento do fornecedor.

MINISTERIO DE SANIDADE

  • Orde SND/319/2020, do 1 de abril, pola que se modifica a Orde SND/232/2020, do 15 de marzo, pola que se adoptan medidas en materia de recursos humanos e medios para a xestión da situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19.

COMISIÓN NACIONAL DOS MERCADOS E DA COMPETENCIA

  • Circular 4/2020, do 31 de marzo, da Comisión Nacional dos Mercados e da Competencia, pola que se establece a metodoloxía de retribución da distribución de gas natural.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid