Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Xoves 23 de abril de 2020, Núm. 113

I. Disposicións xerais

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOBILIDADE E AXENDA URBANA

  • Orde TMA/360/2020, do 22 de abril, pola que se establecen exencións en determinados ámbitos da normativa nacional de aviación civil en relación coa situación creada pola crise global do coronavirus COVID-19.

  • Resolución do 7 de abril de 2020, da Secretaría de Estado de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana, pola que se publica o Acordo do Consello de Ministros do 31 de marzo de 2020 polo que se revisan e modifican os tipos de interese efectivos anuais vixentes para os préstamos cualificados ou convidos concedidos no marco do Programa 1996 do Plan de vivenda 1996-1999, Plan de vivenda 1998-2001, Plan de vivenda 2002-2005 e Plan de vivenda 2005-2008.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN E FORMACIÓN PROFESIONAL

  • Orde EFP/361/2020, do 21 de abril, pola que se adoptan medidas excepcionais en materia de flexibilización das ensinanzas de Formación Profesional do sistema educativo e das ensinanzas de réxime especial.

MINISTERIO DA PRESIDENCIA, RELACIÓNS COAS CORTES E MEMORIA DEMOCRÁTICA

  • Orde PCM/362/2020, do 22 de abril, pola que se modifica a Orde PCM/139/2020, do 17 de febreiro, pola que se determinan as características, o deseño e o contido da avaliación de Bacharelato para o acceso á universidade, e as datas máximas de realización e de resolución dos procedementos de revisión das cualificacións obtidas no curso 2019/20.

MINISTERIO DE SANIDADE

  • Resolución do 22 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Carteira Común de Servizos do Sistema Nacional de Saúde e Farmacia, pola que se publica o Acordo da Comisión Interministerial de Prezos dos Medicamentos do 21 de abril de 2020 polo que se establecen importes máximos de venda ao público en aplicación do previsto na Orde SND/354/2020, do 19 de abril, pola que se establecen medidas excepcionais para garantir o acceso da poboación aos produtos de uso recomendados como medidas hixiénicas para a prevención de contaxios de COVID-19.

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDADE SOCIAL E MIGRACIÓNS

  • Resolución do 21 de abril de 2020, do Instituto Social da Mariña, pola que se actualizan determinadas medidas, con motivo do COVID-19, en relación coas prestacións e servizos específicos para o sector marítimo-pesqueiro.

BANCO DE ESPAÑA

  • Resolución do 21 de abril de 2020, da Comisión Executiva do Banco de España, pola que se derroga a do 15 de febreiro de 2012, sobre cambios temporais nos criterios de admisibilidade dos activos de garantía nas operacións de política monetaria do Banco de España.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid