Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Mércoles 10 de xuño de 2020, Núm. 163

I. Disposicións xerais

XEFATURA DO ESTADO

  • Real decreto lei 21/2020, do 9 de xuño, de medidas urxentes de prevención, contención e coordinación para facer fronte á crise sanitaria ocasionada polo COVID-19.

MINISTERIO DE DEFENSA

  • Real decreto 556/2020, do 9 de xuño, polo que se modifica o Real decreto 35/2010, do 15 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento de ingreso e promoción e de ordenación do ensino de formación nas Forzas Armadas.

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOBILIDADE E AXENDA URBANA

  • Resolución do 8 de xuño de 2020, da Dirección Xeral de Aviación Civil, pola que se adecúan os niveis de servizo do transporte aéreo sometido a obrigas de servizo público, para adaptalo á evolución da demanda no proceso de desescalada da crise sanitaria ocasionada polo COVID-19.

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA E ALIMENTACIÓN

  • Real decreto 557/2020, do 9 de xuño, polo que se adoptan medidas extraordinarias no sector do viño para facer fronte á crise causada pola pandemia do COVID-19, e polo que se fixa unha norma de comercialización no sector do viño e se modifica a regulación sobre declaracións obrigatorias no sector vitivinícola e o programa de apoio ao sector do viño.

  • Real decreto 558/2020, do 9 de xuño, polo que se modifican distintos reais decretos que establecen normativa básica de desenvolvemento de regulamentos da Unión Europea en materia de froitas e hortalizas e vitivinicultura.

MINISTERIO DA PRESIDENCIA, RELACIÓNS COAS CORTES E MEMORIA DEMOCRÁTICA

COMUNIDADE AUTÓNOMA DE CATALUÑA

  • Corrección de erros da Lei 5/2020, do 29 de abril, de medidas fiscais, financeiras, administrativas e do sector público e de creación do imposto sobre as instalacións que inciden no ambiente.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid