Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Venres 26 de xuño de 2020, Núm. 177

I. Disposicións xerais

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

  • Cuestión de inconstitucionalidade n.º 1344/2020, en relación co artigo 238 bis, último parágrafo, da Lei de axuizamento criminal, na redacción dada pola Lei 13/2009, do 3 de novembro, por posible vulneración dos artigos 24.1 e 117.3 CE.

MINISTERIO DE FACENDA

  • Orde HAC/565/2020, do 12 de xuño, pola que se aproban os modelos de declaración do imposto sobre sociedades e do imposto sobre a renda de non residentes correspondente a establecementos permanentes e a entidades en réxime de atribución de rendas constituídas no estranxeiro con presenza en territorio español, para os períodos impositivos iniciados entre o 1 de xaneiro e o 31 de decembro de 2019, se ditan instrucións relativas ao procedemento de declaración e ingreso e se establecen as condicións xerais e o procedemento para a súa presentación electrónica.

  • Orde HAC/566/2020, do 12 de xuño, pola que se modifica a Orde HAC/998/2019, do 23 de setembro, pola que se regula o cumprimento da obriga de levar a contabilidade dos produtos obxecto dos impostos especiais de fabricación.

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOBILIDADE E AXENDA URBANA

  • Real decreto 550/2020, do 2 de xuño, polo que se determinan as condicións de seguridade das actividades de mergullo.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid