Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Mércoles 8 de xullo de 2020, Núm. 187

I. Disposicións xerais

XEFATURA DO ESTADO

 • Real decreto lei 26/2020, do 7 de xullo, de medidas de reactivación económica para facer fronte ao impacto do Covid-19 nos ámbitos de transportes e vivenda.

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

 • Recurso de inconstitucionalidade nº 2295-2020, contra disposicións adicional sexta e sétima, disposición transitoria segunda e disposición derradeira primeira do Real decreto lei 15/2020, do 21 de abril, de medidas urxentes complementarias para apoiar a economía e o emprego.

 • Recurso de inconstitucionalidade nº 2313-2020, contra disposición derradeira cuarta (punto cinco) da Lei 10/2019, do 20 de decembro, de orzamentos xerais da Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2020.

 • Cuestión de inconstitucionalidade nº 1514-2020, en relación co artigo 40.4, letras a) e c), da Lei 7/2007, do 9 de xullo, de xestión integrada da calidade ambiental, da Comunidade Autónoma de Andalucía, por posible vulneración do artigo 149.1.23.ª da CE.

MINISTERIO DA PRESIDENCIA, RELACIÓNS COAS CORTES E MEMORIA DEMOCRÁTICA

 • Resolución do 7 de xullo de 2020, da Subsecretaría, pola que se publica a Resolución do 5 de xullo de 2020, conxunta da Secretaría de Estado de Educación e a Secretaría Xeral de Universidades, pola que se prevé a adaptación das condicións de realización das probas para a avaliación de bacharelato para o acceso á universidade ás necesidades e situación dos centros españois situados no exterior do territorio nacional, os programas educativos no exterior, os programas internacionais, o alumnado procedente de sistemas educativos estranxeiros e as ensinanzas a distancia, no curso 2019-2020, derivadas tanto da situación sanitaria ocasionada pola pandemia producida polo Covid-19, como das medidas adoptadas para contela polas autoridades dos seus respectivos países.

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL E FUNCIÓN PÚBLICA

 • Real decreto 644/2020, do 7 de xullo, polo que se desenvolve a estrutura orgánica básica do Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea e Cooperación, e se modifica o Real decreto 139/2020, do 28 de xaneiro, polo que se establece a estrutura orgánica básica dos departamentos ministeriais.

MINISTERIO PARA A TRANSICIÓN ECOLÓXICA E O RETO DEMOGRÁFICO

 • Real decreto 646/2020, do 7 de xullo, polo que se regula a eliminación de residuos mediante depósito en vertedoiro.

 • Real decreto 647/2020, do 7 de xullo, polo que se regulan aspectos necesarios para a implementación dos códigos de rede de conexión de determinadas instalacións eléctricas.

COMUNIDADE AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

 • Decreto lei 9/2020, do 8 de maio, polo que se aproba unha subvención para reforzo do sistema de garantías de Estremadura, se establecen axudas financeiras a autónomos e empresas e se adoptan medidas en materia de espectáculos públicos e actividades recreativas e de patrimonio histórico e cultural, para afrontar os efectos negativos do Covid-19.

 • Decreto lei 10/2020, do 22 de maio, de medidas urxentes para a reactivación económica en materia de edificación e ordenación do territorio destinadas a dinamizar o tecido económico e social de Estremadura, para afrontar os efectos negativos do Covid-19.

 • Decreto lei 11/2020, do 29 de maio, de medidas urxentes complementarias en materia tributaria para responder ao impacto económico do Covid-19 na Comunidade Autónoma de Estremadura e outras medidas adicionais.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid