Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Mércoles 22 de xullo de 2020, Núm. 199

I. Disposicións xerais

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA E COOPERACIÓN

  • Acordo euromediterráneo de aviación entre a Unión Europea e os seus estados membros, por unha parte, e o Reino Hachemí de Xordania, por outra, feito en Bruxelas o 15 de decembro de 2010.

  • Protocolo polo que se modifica o Acordo euromediterráneo de aviación entre a Unión Europea e os seus estados membros, por unha parte, e o Reino Hachemí de Xordania, por outra, para ter en conta a adhesión á Unión Europea da República de Croacia, feito en Bruxelas o 3 de maio de 2016.

MINISTERIO DE FACENDA

  • Orde HAC/667/2020, do 17 de xullo, pola que se determina a contía da distribución definitiva entre as comunidades autónomas e cidades de Ceuta e Melilla dos recursos previstos na letra a) do número 2 do artigo 2 do Real decreto lei 22/2020, do 16 de xuño, polo que se regula a creación do Fondo Covid-19 e se establecen as regras relativas á súa distribución e libramento.

  • Resolución do 17 de xullo de 2020, da Dirección Xeral da Axencia Estatal de Administración Tributaria, pola que se aproba o modelo de solicitude de admisión aos procesos selectivos e a liquidación da taxa de dereitos de exame.

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA E ALIMENTACIÓN

MINISTERIO DA PRESIDENCIA, RELACIÓNS COAS CORTES E MEMORIA DEMOCRÁTICA

  • Real decreto 688/2020, do 21 de xullo, polo que se establecen os limiares de renda e patrimonio familiar e as contías das bolsas e axudas ao estudo para o curso 2020/21 e se modifica parcialmente o Real decreto 1721/2007, do 21 de decembro, polo que se establece o réxime das bolsas e axudas ao estudo personalizadas.

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL E FUNCIÓN PÚBLICA

  • Real decreto 689/2020, do 21 de xullo, polo que se desenvolve a estrutura orgánica básica do Ministerio de Facenda e se modifica o Real decreto 139/2020, do 28 de xaneiro, polo que se establece a estrutura orgánica básica dos departamentos ministeriais.

MINISTERIO PARA A TRANSICIÓN ECOLÓXICA E O RETO DEMOGRÁFICO

  • Real decreto 692/2020, do 21 de xullo, para a adaptación da xestión do canon de ocupación e aproveitamento do dominio público marítimo-terrestre regulado no artigo 84 da Lei 22/1988, do 28 de xullo, de costas, ás medidas excepcionais adoptadas polas autoridades sanitarias para facer fronte á emerxencia provocada polo Covid-19.

  • Orde TED/668/2020, do 17 de xullo, pola que se establecen os parámetros retributivos para o período comprendido entre o 1 de outubro de 2018 e o 30 de xuño de 2019 como consecuencia da disposición adicional oitava do Real decreto lei 15/2018, do 5 de outubro, e pola que se revisan os valores da retribución á operación correspondentes ao primeiro semestre natural do ano 2019.

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS E TRANSFORMACIÓN DIXITAL

COMUNIDADE AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

  • Decreto lei 12/2020, do 19 de xuño, de medidas extraordinarias e urxentes para a reactivación da actividade económica e social na Comunidade Autónoma de Estremadura no proceso cara á "Nova Normalidade".

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid