Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Mércoles 29 de xullo de 2020, Núm. 205

I. Disposicións xerais

MINISTERIO DE DEFENSA

MINISTERIO DE FACENDA

  • Resolución do 28 de xullo de 2020, da Presidencia do Comisionado para o Mercado de Tabacos, pola que se corrixen erros na do 24 de xullo de 2020, pola que se publican os prezos de venda ao público de determinados elaborados de tabaco en expendedorías de tabaco e timbre da área do monopolio.

MINISTERIO DA PRESIDENCIA, RELACIÓNS COAS CORTES E MEMORIA DEMOCRÁTICA

  • Real decreto 704/2020, do 28 de xullo, polo que se establece o acceso ao título de médico/a especialista en Medicina Legal e Forense polo sistema de residencia.

  • Real decreto 705/2020, do 28 de xullo, polo que se modifican o Estatuto da Axencia Española de Cooperación Internacional para o Desenvolvemento, aprobado polo Real decreto 1403/2007, do 26 de outubro; o Real decreto 1460/2009, do 28 de setembro, sobre organización e funcionamento do Fondo de Cooperación para Auga e Saneamento, e o Real decreto 597/2015, do 3 de xullo, polo que se aproba o Regulamento do Fondo para a Promoción do Desenvolvemento, para actualizar a composición dos órganos de cooperación internacional para o desenvolvemento sustentable.

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS E TRANSFORMACIÓN DIXITAL

  • Real decreto 706/2020, do 28 de xullo, polo que se regula a concesión directa de subvencións a prestadores privados do servizo de comunicación audiovisual televisiva destinadas a compensar os custos derivados dos cambios que se van realizar nos equipamentos de transmisión para a súa adaptación ás novas frecuencias planificadas polo proceso de liberación da banda 700 MHz (segundo dividendo dixital).

  • Real decreto 707/2020, do 28 de xullo, polo que se regula a concesión directa de subvencións a prestadores do servizo público de comunicación audiovisual televisiva de ámbito estatal e autonómico, destinadas a compensar os custos derivados da emisión simultánea e transitoria das súas canles de televisión durante o proceso de liberación da banda de frecuencias 694-790 MHz (segundo dividendo dixital) entre os días 1 de xullo de 2020 e 30 de setembro de 2020, e polo que se modifica o Real decreto 392/2019, do 21 de xuño, polo que se regula a concesión directa de subvencións destinadas a compensar os custos derivados da recepción ou acceso aos servizos de comunicación audiovisual televisiva nas edificacións afectadas pola liberación da banda de frecuencias 694-790 MHz (segundo dividendo dixital).

  • Resolución do 28 de xullo de 2020, da Secretaría de Estado de Economía e Apoio á Empresa, pola que se publica o Acordo do Consello de Ministros do 28 de xullo de 2020, polo que se establecen os termos e condicións do primeiro tramo da liña de avais a financiamento concedido a empresas e autónomos coa finalidade principal de financiar investimentos e se autorizan límites para adquirir compromisos de gasto con cargo a exercicios futuros, en aplicación do disposto no artigo 47 da Lei 47/2003, do 26 de novembro, xeral orzamentaria.

TRIBUNAL SUPREMO

  • Sentenza do 29 de maio de 2020, da Sala Terceira do Tribunal Supremo, que estima o recurso contencioso-administrativo número 1/77/2018, interposto pola Generalitat de Catalunya contra a Orde ETU/1283/2017, do 22 de decembro, pola que se establecen as peaxes e canons asociados ao acceso de terceiros ás instalacións gasistas e retribución das actividades reguladas para o ano 2018.

COMISIÓN NACIONAL DOS MERCADOS E DA COMPETENCIA

  • Circular 7/2020, do 22 de xullo, da Comisión Nacional dos Mercados e da Competencia, pola que se modifica a Circular 3/2020, do 15 de xaneiro, pola que se establece a metodoloxía para o cálculo das peaxes de transporte e distribución de electricidade.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid