Us trobeu en

Suplement en llengua valenciana del BOE: Dimecres 31 de desembre de 2014, Sup. 316

I. Disposicions generals

MINISTERI D'HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

 • Reial Decret 1103/2014, de 26 de desembre, sobre revaloració i complements de pensions per a l'any 2015 i altres normes en matèria de classes passives.

 • Orde HAP/2484/2014, de 29 de desembre, per la qual es modifica l'Orde EHA/1274/2007, de 26 d'abril, per la qual s'aproven els models 036 de Declaració censal d'alta, modificació i baixa en el Cens d'empresaris, professionals i retenidors i 037 Declaració censal simplificada d'alta, modificació i baixa en el Cens d'empresaris, professionals i retenidors.

 • Orde HAP/2485/2014, de 29 de desembre, per la qual es modifiquen l'Orde EHA/1217/2011, de 9 de maig, per la qual es regula el procediment d'entrada i presentació de mercaderies introduïdes en el territori duaner comunitari i la declaració sumària de depòsit temporal, així com la declaració sumària d'eixida i la notificació de reexportació en el marc dels procediments d'eixida de les mercaderies de l'esmentat territori, i l'Orde de 18 de desembre de 2001, per la qual s'establixen les instruccions per a la presentació del manifest de càrrega per al tràfic marítim.

 • Orde HAP/2486/2014, de 29 de desembre, per la qual s'aprova el model 143 per a la sol·licitud de l'abonament anticipat de les deduccions per família nombrosa i persones amb discapacitat a càrrec de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i es regulen el lloc, el termini i les formes de presentació.

 • Orde HAP/2487/2014, de 29 de desembre, per la qual es modifica l'Orde EHA/3316/2010, de 17 de desembre, per la qual s'aproven els models d'autoliquidació 210, 211 i 213 de l'Impost sobre la Renda de no Residents, que han d'utilitzar-se per a declarar les rendes obtingudes sense mediació d'establiment permanent, la retenció practicada en l'adquisició de béns immobles a no residents sense establiment permanent i el gravamen especial sobre béns immobles d'entitats no residents, i se n'establixen les condicions generals i el procediment per a la presentació i altres normes referents a la tributació de no residents, i altres normes tributàries.

 • Orde HAP/2488/2014, de 29 de desembre, per la qual s'aproven els models 650, 651 i 655 d'autoliquidació de l'Impost sobre Successions i Donacions, i se'n determina el lloc, la forma i el termini per a la presentació.

 • Orde HAP/2489/2014, de 29 de desembre, per la qual s'establixen l'estructura i el funcionament del cens d'obligats tributaris per l'Impost Especial sobre l'Electricitat, s'aprova el model 560 "Impost Especial sobre l'Electricitat. Autoliquidació" i se n'establix la forma i procediment per a la presentació.

 • Resolució de 18 de desembre de 2014, del Departament de Gestió Tributària de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, per la qual es modifica la de 3 de gener de 2011, per la qual s'aprova el model 145, de comunicació de dades del perceptor de rendes del treball al seu pagador o de la variació de les dades prèviament comunicades.

MINISTERI D'OCUPACIÓ I SEGURETAT SOCIAL

MINISTERI D'INDÚSTRIA, ENERGIA I TURISME

 • Reial Decret 1053/2014, de 12 de desembre, pel qual s'aprova una nova Instrucció Tècnica Complementària (ITC) BT 52 "Instal·lacions amb fins especials. Infraestructura per a la recàrrega de vehicles elèctrics", del Reglament electrotècnic per a baixa tensió, aprovat pel Reial Decret 842/2002, de 2 d'agost, i se'n modifiquen altres instruccions tècniques complementàries.

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA

 • Reial Decret 1083/2014, de 19 de desembre, pel qual es modifica el Reial Decret 170/2009, de 13 de febrer, sobre compensació al transport marítim i aeri de mercaderies incloses en l'annex I del Tractat Constitutiu de la Comunitat Europea, amb origen o destinació a les Illes Canàries.

MINISTERI D'ECONOMIA I COMPETITIVITAT

TRIBUNAL DE COMPTES

 • Resolució de 19 de desembre de 2014, de la Comissió de Govern del Tribunal de Comptes, per la qual s'inclouen determinats procediments i actuacions en l'àmbit de funcionament del registre electrònic del Tribunal de Comptes.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid