Us trobeu en

Suplement en llengua valenciana del BOE: Dissabte 30 de maig de 2015, Sup. 129

I. Disposicions generals

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

 • Qüestió d'inconstitucionalitat núm. 2194-2015, en relació amb l'article 47 de la Llei 13/2005, de 27 de desembre, de mesures tributàries i administratives de les Illes Balears, per possible vulneració de l'article 149.1.23a i 25a, en relació amb l'article 128.1 de la Constitució.

MINISTERI DE JUSTÍCIA

 • Orde JUS/992/2015, de 29 de maig, per la qual es modifica l'Orde JUS/836/2013, de 7 de maig, per la qual es regula el procediment de notificació de les altes, baixes i modificacions de fitxes toxicològiques al registre de productes químics del Servici d'Informació Toxicològica de l'Institut Nacional de Toxicologia i Ciències Forenses i de liquidació de la taxa prevista en la Llei 10/2012, de 20 de novembre, per la qual es regulen determinades taxes en l'àmbit de l'Administració de Justícia i de l'Institut Nacional de Toxicologia i Ciències Forenses.

MINISTERI D'HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

 • Resolució de 29 de maig de 2015, de la Presidència del Comissionat per al Mercat de Tabacs, per la qual es publiquen els preus de venda al públic de determinades labors de tabac en expenedories de tabac i timbre de la Península i les Illes Balears.

MINISTERI DE L'INTERIOR

MINISTERI D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT

 • Resolució de 20 de maig de 2015, de la Direcció General de Política Universitària, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres de 14 de maig de 2015, pel qual es determina el nivell de correspondència amb el Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior del títol universitari oficial de Mestre Especialitat d'Educació Infantil.

 • Resolució de 20 de maig de 2015, de la Direcció General de Política Universitària, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres de 14 de maig de 2015, pel qual es determina el nivell de correspondència amb el Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior del títol universitari oficial de Mestre Especialitat d'Audició i Llenguatge.

 • Resolució de 20 de maig de 2015, de la Direcció General de Política Universitària, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres de 14 de maig de 2015, pel qual es determina el nivell de correspondència amb el Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior del títol universitari oficial de Mestre Especialitat d'Educació Musical.

 • Resolució de 21 de maig de 2015, de la Direcció General de Política Universitària, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres de 14 de maig de 2015, pel qual es determina el nivell de correspondència amb el Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior del títol universitari oficial de Mestre Especialitat de Llengua Estrangera.

 • Resolució de 21 de maig de 2015, de la Direcció General de Política Universitària, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres de 14 de maig de 2015, pel qual es determina el nivell de correspondència amb el Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior del títol universitari oficial de Mestre Especialitat d'Educació Física.

 • Resolució de 21 de maig de 2015, de la Direcció General de Política Universitària, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres de 14 de maig de 2015, pel qual es determina el nivell de correspondència amb el Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior del títol universitari oficial de Mestre Especialitat d'Educació Especial.

 • Resolució de 21 de maig de 2015, de la Direcció General de Política Universitària, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres de 14 de maig de 2015, pel qual es determina el nivell de correspondència amb el Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior del títol universitari oficial d'Enginyer Tècnic d'Obres Públiques Especialitat en Construccions Civils.

 • Resolució de 21 de maig de 2015, de la Direcció General de Política Universitària, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres de 14 de maig de 2015, pel qual es determina el nivell de correspondència amb el Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior del títol universitari oficial de Mestre Especialitat d'Educació Primària.

 • Resolució de 21 de maig de 2015, de la Direcció General de Política Universitària, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres de 14 de maig de 2015, pel qual es determina el nivell de correspondència amb el Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior del títol universitari oficial d'Enginyer Tècnic d'Obres Públiques Especialitat en Hidrologia.

 • Resolució de 21 de maig de 2015, de la Direcció General de Política Universitària, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres de 14 de maig de 2015, pel qual es determina el nivell de correspondència amb el Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior del títol universitari oficial d'Enginyer Tècnic d'Obres Públiques Especialitat en Transports i Servicis Urbans.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid