Us trobeu en

Suplement en llengua valenciana del BOE: Divendres 31 de juliol de 2015, Sup. 182

I. Disposicions generals

CAP DE L'ESTAT

MINISTERI D'ASSUMPTES EXTERIORS I DE COOPERACIÓ

  • Aplicació provisional del Conveni de seu entre el Regne d'Espanya i l'Organització Mundial del Turisme, fet a Madrid el 25 de juny de 2015.

  • Correcció d'errors de les Esmenes al Reglament relatiu al transport internacional de mercaderies perilloses per ferrocarril (RID 2015), annex al Conveni relatiu als Transports Internacionals per Ferrocarril (COTIF), fet a Berna el 9 de maig de 1980, adoptades per la Comissió d'Experts per al Transport de Mercaderies Perilloses en la seua 53a sessió celebrada a Berna el 22 de maig de 2014.

  • Correcció d'errors de l'Instrument d'adhesió d'Espanya al Conveni relatiu a garanties internacionals sobre elements d'equip mòbil, fet a Ciutat del Cap el 16 de novembre de 2001.

MINISTERI D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT

  • Correcció d'errors de la Resolució d'11 de febrer de 2015, de la Direcció General d'Avaluació i Cooperació Territorial, per la qual es publica el currículum de l'ensenyança de Religió Catòlica de l'Educació Primària i de l'Educació Secundària Obligatòria.

MINISTERI D'AGRICULTURA, ALIMENTACIÓ I MEDI AMBIENT

  • Orde AAA/1566/2015, de 27 de juliol, per la qual s'autoritza un transvasament de 20 hm³ des dels embassaments d'Entrepeñas-Buendía, a través de l'aqüeducte Tajo-Segura, per al mes de juliol de 2015.

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid