Us trobeu en

Suplement en llengua valenciana del BOE: Dijous 6 de agost de 2015, Sup. 187

I. Disposicions generals

MINISTERI DE JUSTÍCIA

  • Orde JUS/1649/2015, de 31 de juliol, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres de 31 de juliol de 2015, pel qual es fixa el mòdul per a la distribució del crèdit que figura en els Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2015, destinat a subvencionar els gastos de funcionament dels jutjats de pau.

MINISTERI DE DEFENSA

  • Resolució 420/38100/2015, de 30 de juliol, de la Secretaria General Tècnica, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres de 29 de maig de 2015, pel qual es determinen les capacitats industrials i àrees de coneixement que afecten els interessos essencials de la defensa i la seguretat nacional.

MINISTERI D'HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

  • Orde HAP/1650/2015, de 31 de juliol, per la qual es modifiquen l'Orde HAP/492/2014, de 27 de març, per la qual es regulen els requisits funcionals i tècnics del registre comptable de factures de les entitats de l'àmbit d'aplicació de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic, i l'Orde HAP/1074/2014, de 24 de juny, per la qual es regulen les condicions tècniques i funcionals que ha de reunir el Punt General d'Entrada de Factures Electròniques.

MINISTERI D'ECONOMIA I COMPETITIVITAT

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid