Us trobeu en

Suplement en llengua valenciana del BOE: Dilluns 10 de agost de 2015, Sup. 190

I. Disposicions generals

MINISTERI D'HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

MINISTERI DE FOMENT

MINISTERI DE SANITAT, SERVICIS SOCIALS I IGUALTAT

COMISSIÓ NACIONAL DEL MERCAT DE VALORS

  • Circular 2/2015, de 23 de juny, de la Comissió Nacional del Mercat de Valors, per la qual es modifica la Circular 3/1999, de 22 de setembre, sobre transparència de les operacions en els mercats oficials de valors.

  • Circular 3/2015, de 23 de juny, de la Comissió Nacional del Mercat de Valors, sobre especificacions tècniques i jurídiques i informació que han de contindre les pàgines web de les societats anònimes cotitzades i les caixes d'estalvis que emeten valors admesos a negociació en mercats secundaris oficials de valors.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid