Está Vd. en

Documento DOGC-f-1980-90005

Ley 6/1980, de 17 de diciembre, de transferencia urgente y plena de las diputaciones catalanas a la Generalidad de Cataluña.

Publicado en:
«DOGC» núm. 104, de 30 de diciembre de 1980, páginas 1610 a 1611 (2 págs.)
Departamento:
Comunidad Autónoma de Cataluña
Referencia:
DOGC-f-1980-90005

TEXTO ORIGINAL

Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de Catalunya ha sancionat i jo, en nom del Rei i d’acord amb el que estableix l’article 32.2 de l’Estatut d’Autonomia, promulgo la següent

LLEI

Preàmbul

El manteniment de les funcions actuals de les Diputacions provincials és un obstacle a la nova ordenació territorial catalana que el Parlament de Catalunya haurà d’establir tot basant-se en l’enfortiment de la vida municipal, la institucionalització administrativa de les comarques i l’establiment d’entitats supracomarcals que s’adaptin millor que les províncies a les necessitats de la societat catalana actual. Asolir aquest objectiu significarà una transformació profunda de l’Administració Local de Catalunya, l’etapa prèvia i necessàriament provisional de la qual ha d’ésser, evidentment, la transferència a la Generalitat, per part de les Diputacions, de les competències i els serveis que els són propis, fent-les desaparèixer i prenent les disposicions necessàries perquè això no disminueixi la participació dels ens locals en les decisions administratives de la Generalitat. Tot això és possible en virtut de l’apartat 8 de l’article 9 de l’Estatut de Catalunya, el qual atribueix a la Generalitat la competència exclusiva en matèria de règim local. En conseqüència, i mentre no es desenvolupi per llei el contingut de l’article 5 de l’Estatut de Catalunya, el Parlament estableix la Llei següent sobre Transferència Urgent i Plena de les Diputacions a la Generalitat.

Part dispositiva

Article primer

1. La Generalitat de Catalunya assumeix en virtut d’aquesta Llei les competències atorgades per l’ordenament jurídic vigent a les Diputacions provincials de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona. Les dites Diputacions transferiran, conseqüentment, a la Generalitat els serveis corresponents d’acord amb el que estableix aquesta Llei.

2. La Generalitat de Catalunya succeirà a les dites Diputacions provincials en la gestió dels serveis que aquestes tinguessin assumits per delegació, encomana, concessió, o qualsevol altra forma de gestió indirecta, de l’Administració de l’Estat o d’altres Administracions Públiques. Les Diputacions provincials procediran també, conseqüentment, a la transferència dels dits serveis, d’acord amb el que estableix aquesta Llei, a reserva de la ratificació per part de les administracions titulars de la competència si fos necessària.

Article segon

1. El Consell Executiu, escoltades les Diputacions afectades, adoptarà els acords necessaris per a la fixació dels serveis a transferir.

2. Els acords del Consell Executiu relatius a la transferència de serveis homòlegs de les diferents Diputacions, així com la subsegüent execució d’aquests acords, es produiran simultàniament per a totes les Diputacions afectades.

3. Els acords de transferència inclouran les adaptacions organitzatives i funcionals que s’escaiguin.

Article tercer

1. L’adopció dels acords del Consell Executiu relatius a les transferències de la totalitat dels serveis de les Diputacions en produiran en un termini màxim de tres mesos, a partir de l’entrada en vigor d’aquesta Llei.

2. L’execució dels dits acords haurà d’estar acabada en un termini màxim de nou mesos, a partir de l’entrada en vigor d’aquesta Llei.

Article quart

El Consell Executiu haurà de donar compte al Parlament del compliment del que s’estableix en els articles segon i tercer de la present Llei.

Article cinquè

1. En virtut de la present Llei, la Generalitat de Catalunya assumeix la totalitat de les competències financeres de les Diputacions provincials.

2. Els ingressos de les Diputacions procedents de transferències dels Pressupostos Generals de l’Estat o d’altres Administracions Públiques passaran a integrar el corresponent capítol d’ingressos del Pressupost de la Generalitat de Catalunya. El Consell Executiu vetllarà per les actualitzacions necessàries i periòdiques de les dites transferències.

3. Els acords a què es refereix l’article segon inclouran la valoració dels serveis a transferir, així com les dotacions financeres i els mitjans personals i patrimonials afectats en aquests serveis.

Per a aquesta valoració es tindran en compte tant els costos directes com els indirectes dels serveis, i també les despeses d’inversió que corresponguin.

Article sisè

Els funcionaris adscrits a serveis de les Diputacions que siguin traspassats a la Generalitat passaran a dependre orgànicament i funcional d’aquesta, i els seran respectats tots els drets de qualsevol ordre i naturalesa que els corresponguin en el moment del traspàs.

Article setè

1. El Parlament establirà les directrius i les prioritats a què haurà de sotmetre’s l’elaboració del Pla d’Obres i Serveis de Catalunya.

2. L’elaboració, l’aprovació i l’execució d’aquest Pla correspondran al Consell Executiu. Les necessitats d’obres i serveis locals s’expressaran a través dels Consells Territorials. El Govern de la Generalitat elaborarà el Pla tenint en compte aquestes necessitats i ordenant-les d’acord amb les directrius i les prioritats establertes pel Parlament.

Article vuitè

1. L’exercici per la Generalitat dels serveis transferits en virtut d’aquesta Llei no suposarà en cap cas una concentració territorial de la gestió d’aquests serveis, la qual s’haurà de fer en forma desconcentrada a través dels serveis territorials dels Departaments respectius.

2. Per a la coordinació dels serveis territorials, el Consell Executiu podrà nomenar delegats per a l’àmbit territorial de tots i cadascun dels Consells Territorials.

Article novè

1. Tan aviat com es produeixi la desaparició de les Diputacions provincials a conseqüència de l’aplicació d’aquesta Llei, es constituiran els Consells Territorials de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona, com els nous ens locals per al govern i l’administració autònoma de les províncies.

2. L’àmbit territorial dels Consells Territorials serà el de les comarques compreses en les províncies de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona.

3. Els Consells Territorials són Corporacions públiques de naturalesa local integrades per representants de cadascuna de les comarques establertes en la divisió territorial de Catalunya, aprovada per decret del Consell Executiu de la Generalitat del 27 d’agost de 1936.

Article desè

1. Els Consells Territorials funcionen en règim d’autonomia administrativa i tenen competència per a la realització de les finalitats següents:

Primer: Preparar els inventaris de necessitats als efectes d’elaboració dels programes i de les actuacions de la Generalitat en matèria d’obres i serveis d’interès local i comarcal.

Sego: Proposar als organismes competents de la Generalitat les actuacions d’interès local i comarcal.

Tercer: Evacuar les consultes que preceptivament els formularà la Generalitat per a l’exercici de les seves competències amb repercussió directa sobre la vida local i comarcal.

Quart: Elaborar els estudis necessaris per a l’exercici de les funcions anteriors i d’altres d’interès per als municipis i les comarques del seu àmbit.

Cinquè: Concedir crèdits complementaris als Ajuntaments per a la realització de llurs activitats, en la forma i quantia que es determinarà en els corresponents pressupostos, un cop aprovats pel Parlament en la forma prevista a l’article onzè d’aquesta Llei.

Sisè: Elaborar les normes del propi funcionament intern.

Setè: Totes les altres que li siguin atribuïdes per les lleis del Parlament de Catalunya.

2. Els Ajuntaments de l’àmbit territorial respectiu podran cooperar a la realització de les finalitats dels Consells Territorials.

Article onzè

1. Per al compliment de llurs finalitats, els Consells Territorials elaboraran llur propi pressupost, que tindrà la consideració d’avantprojecte als efectes de la seva inclusió pel Consell Executiu dins el Pressupost de la Generalitat.

2. El pressupost de cada Consell Territorial haurà de tenir en compte les necessitats i la població de l’àmbit territorial respectiu.

Article dotzè

Seran òrgans dels Consells Territorials la Presidència, la Junta Permanent, el Ple i les Comissions de Treball.

Article tretzè

1. El President convocarà i presidirà les reunions del Consell Territorial i assumirà les atribucions i les funcions pròpies del càrrec, d’acord amb les reglamentacions que s’estableixin.

També li correspondrà la direcció dels serveis administratius del Consell. El President serà elegit pel Ple.

El President podrà designar un o més Vice-presidents escollits entre els Consellers.

2. El President del Consell ho serà també de la Junta Permanent i donarà compte puntualment de les comunicacions rebudes, de l’estat d’assumptes en tràmit, de les iniciatives anunciades, de la marxa de les Comissions de Treball i, en general, de tota altra informació necessària per a la preparació de les deliberacions en el Ple.

3. Serà funció de la Junta Permanent l’aplegament i la preparació de la informació i la documentació necessària per a les deliberacions i els acords del Ple.

Article catorzè

Correspon al Ple la deliberació i l’adopció dels acords referents a les funcions establertes en aquesta Llei per als Consells Territorials, sens perjudici de les funcions preparatòries de la Junta Permanent i de les d’instrucció de les Comissions de Treball que s’estableixin.

Article quinzè

1. Sens perjudici de les seus oficials dels Consells Territorials, que seran les ciutats de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona, les sessions del Ple i de la Junta Permanent podran celebrar-se en altres municipis, segons quins siguin els assumptes a tractar.

2. Les Comissions de Treball i els serveis administratius dels Consells Territorials podran domiciliar-se en qualsevol municipi de la seva demarcació.

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
Primera

Amb efectes per a l’exercici de 1981, els pressupostos de les Diputacions provincials, si subsistissin, una vegada aprovats per les Corporacions respectives, s’incorporaran al Pressupost de la Generalitat i seran aprovats finalment pel Parlament.

Segona

Amb efectes per al mateix exercici de 1981, una vegada constituïts els Consells Territorials, el Consell Executiu de la Generalitat, d’acord amb allò que es preveu a l’article onzè d’aquesta Llei, presentarà a l’aprovació del Parlament els pressupostos extraordinaris dels Consells pel que resti de l’exercici.

Tercera

1. Fins que se celebrin noves eleccions locals d’acord amb la legislació que aprovi el Parlament de Catalunya, els Consells Territorials constituïts com a conseqüència del que es preveu a l’article novè d’aquesta Llei, s’integraran, en tots els òrgans previstos en l’article dotzè, pels corresponents membres de les Diputacions provincials desaparegudes.

2. Les vacants que es produeixin als Consells Territorials abans no se celebraran noves eleccions locals podran ésser cobertes per la llista afectada, d’entre els seus membres o d’entre els de les altres llistes proclamades a la mateixa junta electoral de la zona.

DISPOSICIONS FINALS
Primera

S’autoritza el Consell Executiu de la Generalitat per al desplegament reglamentari d’aquesta Llei.

Segona

Queden derogades totes les normes que s’oposin al que estableix la present Llei.

Tercera

Aquesta Llei entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Diari Oficial de la Generalitat.

Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui d’aplicació aquesta Llei cooperin al seu compliment i que els Tribunals i Autoritats als quals pertoqui la facin complir.

Barcelona, 17 de desembre de 1980.

JORDI PUJOL

President de la Generalitat de Catalunya

ANÁLISIS

  • Rango: Ley
  • Fecha de disposición: 17/12/1980
  • Fecha de publicación: 30/12/1980
  • Fecha de entrada en vigor: 30/12/1980
Referencias posteriores

Criterio de ordenación:

  • SE DECLARA en el Recurso 40/1981, inconstitucionales y nulos los arts. 1, 2, 3, 5, 9, y disposiciones transitoria 1 y final 2, por Sentencia 40/1981, de 28 de julio (Ref. BOE-T-1981-18425).
Referencias anteriores
  • DE CONFORMIDAD con el art. 33.2 del Estatuto aprobado por Ley Orgánica 4/1979, de 18 de diciembre (Ref. BOE-A-1979-30178).
Materias
  • Cataluña
  • Diputaciones Provinciales

subir

Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid