Está Vd. en

TEU. Información para las Administraciones Públicas

 • Presentación

  O 1 de xuño do 2015 entraron en vigor as previsións, contidas na Lei 15/2014, do 16 de setembro, de racionalización do Sector Público e outras medidas da reforma administrativa, para configurar un Taboleiro Edictal Único a través do “Boletín Oficial do Estado”.

  A partir desa data, os anuncios de notificación que realice calquera Administración Pública cando os interesados nun procedemento sexan descoñecidos, se ignore o lugar ou o medio da notificación ou, ben intentada, esta non se puidese practicar, deberán publicarse necesariamente no BOE. Previamente, e con carácter facultativo, as Administracións poderán publicar o anuncio no boletín oficial da comunidade autónoma ou da provincia.

  Esta regulación resulta de aplicación sexa cal sexa a Administración competente para realizar a notificación, a materia sobre a que verse ou o tipo de procedemento administrativo de que se trate, incluídos aqueles que conten con normativa específica.

  En todos os casos, a publicación dos anuncios de notificación no BOE será gratuíta.

  A regulación do Taboleiro Edictal Único do “Boletín Oficial do Estado” está incluída no (Real Decreto 181/2008), e os aspectos máis destacados da mesma son os seguintes:

  • Creación dun Suplemento específico de notificacións cuxa característica máis relevante consiste en que unha vez transcorridos tres meses desde a súa publicación, os anuncios de notificación só resultarán accesibles mediante un código de verificación (CVE) de carácter único e non previsible.
  • Desenvolvemento das previsións da Lei 15/2014, que establecen que a AEBOE poñerá a disposición das diversas Administracións Públicas un sistema automatizado de remisión e xestión telemática para a publicación dos anuncios de notificación no “Boletín Oficial do Estado”.

  A AEBOE conta cunha caixa do correo específica, Taboleiro Edictal, para que as Administracións poidan facer chegar as súas dúbidas e suxestións.

  subir

 • SITE: Sistema Integrado Taboleiro Edictal

  En cumprimento do previsto na Lei 15/2014, a AEBOE pon a disposición de todas as Administracións Públicas un sistema que lles permite a xestión integral do procedemento de publicación no BOE dos seus anuncios de notificación.

  SITE proporciona ás Administracións dúas formas de acceso:

  • Portal de xestión, a través do cal os organismos poden xestionar aos seus usuarios, enviar anuncios de notificación para ser publicados (completando un formulario ou enviando un ficheiro en formato XML), consultar o estado dos seus anuncios e acceder aos datos de publicación, incluído o CVE, sen ningún límite temporal.
  • Interface de servizos web, que permite integrarse cos sistemas informáticos dos organismos remitentes de notificacións para realizar de forma automática o envío, a actualización do estado e a consulta desas notificacións.
  Acceda a:
  SITE, Sistema Integrado do Taboleiro Edictal

  Remisión de anuncios

  A remisión dos anuncios de notificación a publicar no BOE pode realizarse recorrendo a calquera das dúas canles citadas:

  • A través do Portal de SITE, o usuario remitente debe estar dado de alta previamente no sistema con autorización para firmar e enviar os anuncios de notificación do seu ámbito, e pode realizar o envío de dúas formas independentes:
   1. Completando un formulario para cada anuncio a publicar. Esta é a fórmula máis adecuada para as unidades que publican un número pequeno de anuncios. O formulario responde a un modelo que se completa a través da sede da AEBOE polos usuarios autorizados, completando uns campos de información (como data, órgano emisor...) e que conta cun editor de textos básico no que se poderán pegar textos ou escribilos directamente.
   2. Remitindo un ficheiro XML, co formato publicado na documentación que inclúa os anuncios a enviar. Esta fórmula é aconsellable cando se remite un número de anuncios de certa entidade e o remitente aínda non dispón de capacidade para poñer en marcha un servizo web.

   En ambos os dous casos, a remisión requirirá de firma electrónica cun certificado recoñecido de persoa física ou de empregado público. A AEBOE remitirá información sobre os anuncios unha vez publicados á dirección de correo electrónico do usuario que realice o envío.

  • Mediante a interface de servizos web. Neste caso, o remitente debe realizar o desenvolvemento adecuado para integrar os seus sistemas cos servizos web ofrecidos por SITE.

   Aqueles organismos que desexen integrarse mediante servizos web poden solicitar a alta no contorno de probas contactando co Taboleiro Edictal aportando a seguinte información:

   1. Certificado de firma. Clave pública do certificado de selo electrónico, cuxa titularidade corresponda á Administración Pública, órgano ou entidade de dereito público que vai enviar notificacións. Os certificados electrónicos utilizados para integrarse coa interface de servizos web de SITE teñen que encontrarse na web de Prestadores de Servicios Electrónicos de confianza cualificados, identificados como "Certificados cualificados de Sello electrónico de la Administración Pública" dentro de "Servicios de expedición de certificados electrónicos cualificados de las Administraciones Públicas", conforme ao Regulamento eIDAS, cuxa entrada en vigor tivo lugar o 1 de xullo de 2016.

    Porén, continuarán admitíndose os certificados de selo electrónico conformes coa Lei 11/2007 mentres non esgoten o seu período de vixencia.

    En todo caso, o certificado proporcionarase en formato PEM. O servizo web non aceptará envíos con outros certificados non comunicados.

   2. Ámbito de publicación. Código ou códigos DIR3 a partir dos cales van realizarse as publicacións. O servizo web rexeitará aqueles anuncios que non correspondan a ese ámbito previamente definido.

    O servizo web do contorno de probas encóntrase en: https://extrademo.boe.es/notificaciones/ws/index.php

    Pódese acceder á descrición do servizo web co parámetro WSDL: https://extrademo.boe.es/notificaciones/ws/index.php?wsdl

  Rexistro de usuarios

  SITE admite distintos perfiles de usuario:

  • Usuarios administradores: Poden dar de alta ao resto de usuarios, con calquera perfil (incluso novos administradores) para actuar nos ámbitos de DIR3 que se definan no momento de alta.
  • Usuarios emisores: Poden firmar e enviar os anuncios de notificación emitidos polos órganos e unidades que se definisen no momento de dalos de alta. Así mesmo, poden anular os envíos realizados sempre que a anulación se realice dentro do prazo límite que se defina mediante Resolución da AEBOE.
  • Usuarios con permiso de consulta: Poden realizar o seguimento do procedemento de publicación e acceder aos anuncios de notificación unha vez publicados, que correspondan ao ámbito de DIR3 que se definise para eles no momento de dalos de alta.

  Todos os usuarios deberán contar cun certificado electrónico recoñecido de persoa física ou de empregado público.

  A xestión de usuarios de SITE permite que cada Administración, órgano ou entidade aplique os niveis de descentralización nos permisos de acceso ao sistema que considere idóneos, configurando o número de administradores e de habilitacións para consulta, e firma/envío que precise en cada momento, adaptado á súa estrutura organizativa.

  Para a incorporación ao Rexistro de SITE, cada Administración e entidade debe comunicar áAEBOE o nome dun ou varios administradores iniciais, que darán de alta ao resto de usuarios. Corresponde aos subsecretarios no ámbito da AGE, aos conselleiros de Presidencia no ámbito das CCAA ou aos presidentes/directores das entidades de Dereito público, con independencia funcional ou especial autonomía, a designación de las persoas que vaian actuar como administradores iniciais, así como a comunicación dos sucesivos cambios que poidan producirse.

  No caso das entidades locais, terán a consideración de administradores iniciais os funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional que presten servizos na entidade, polo que non é necesario efectuar comunicación ao respecto á AEBOE, salvo que estas prazas no se estean provistas con carácter definitivo, presten servizos en máis dunha corporación ou se trate de unha entidade que careza dos citados funcionarios. De ser necesaria a comunicación, esta será subscrita polo alcalde ou presidente da corporación.

  Os administradores iniciais poderán dar de alta a outros administradores e usuarios para os ámbitos do DIR3 que se definan no momento da alta.

  Documentación

  Requisitos y especificaciones técnicas de SITE
  • Resolución 1 de junio de 2015, de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, por la que se establecen los requisitos y especificaciones técnicas del sistema automatizado de remisión y gestión telemática de los anuncios de notificación regulado en la disposición adicional primera del Real Decreto 181/2008, de 8 de febrero, de ordenación del diario oficial "Boletín Oficial del Estado".
  Formato XML para el envío de anuncios

  El formato de documento XML descrito en la siguiente documentación debe ser utilizado para realizar envíos de anuncios, tanto a través del interfaz de servicio web como a través del portal de SITE (si se utiliza, en este caso, la opción de remitir un fichero XML, en lugar de rellenar el formulario con el anuncio).

  • Especificación del contenido del formato XML de envío (PDF)
  • Esquema XSD (XML-Schema) del formato XML para los envíos (XSD)
  • Ejemplos de envíos (ZIP)
  Servicio Web de gestión de anuncios

  Este servicio web ofrece las operaciones de envío, consulta y anulación de anuncios de notificación.

  • Documentación del servicio web (PDF)(Incluye novedades)
  • WSDL del servicio web (WSDL)(Incluye novedades)
  • Ejemplo de cliente Java (JAX-WS)
   • Código fuente (ZIP)
   • Manual de instalación (PDF)
  Servicio Web de control de publicación de los anuncios
  • Documentación del servicio web (PDF)
  • Esquema XSD (XML-Schema) del control de publicación (XSD)
  • WSDL del servicio web (WSDL)
  • Ejemplos de envíos (ZIP)
  Aplicación SITE
  • Manual de usuario (PDF)
  Información relacionada
  • Documentación del Directorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas (DIR3)

  subir

 • Onde se regula o Taboleiro Edictal Único?

  A regulación está incluída no Real Decreto 181/2008, do 8 de febreiro, de ordenación do diario oficial “Boletín Oficial do Estado”.

  subir

 • Desde cando está vixente o Taboleiro Edictal Único?

  A publicación de todos os anuncios de notificación no BOE resulta de aplicación desde o 1 de xuño de 2015, tanto aos procedementos iniciados con posterioridade a esa data como aos xa iniciados.

  subir

 • A que anuncios de notificación se aplica?

  A todos os anuncios de notificación que deben publicar as Administracións Públicas cando os interesados nun procedemento sexan descoñecidos, se ignore o lugar ou o medio da notificación ou, ben intentada, a notificación non se puidese practicar.

  A publicación no BOE debe efectuarse en todo caso, calquera que sexa a Administración que tramita o procedemento ou o tipo de procedemento do que deriven os anuncios de notificación, incluídos os que contan con normativa específica.

  Porén, previamente, e con carácter facultativo, as Administracións que así o decidan poderán publicar o anuncio nos boletíns territoriais ou no taboleiro de edictos do Concello do último domicilio do interesado ou do Consulado ou Sección consular da Embaixada correspondente.

  subir

 • Que contido deben ter os anuncios de notificación?

  Cando a notificación por medio de anuncios poida supoñer a lesión de dereitos ou intereses lexítimos, o texto do anuncio terá que remitirse en forma extractada. O extracto contén unha breve indicación do contido do acto e do lugar onde os interesados poderán comparecer, no prazo que se estableza, para coñecemento do contido íntegro do acto e constancia de tal coñecemento. En ámbitos sectoriais concretos como o tributario, a regulación aplicable establece taxativamente a publicación en extracto e o contido da mesma.

  O texto dos anuncios de notificación enviarase redactado en castelán. Porén, as Administracións poden tamén remitir a versión do texto en lingua cooficial para a súa publicación xunto coa versión en castelán. Esta opción está dispoñible tanto para envíos por servizo web como a través do formulario ou ficheiro XML.

  Os metadatos relativos ao anuncio que deben incorporarse ao formulario e ao XML de envío deben completarse en castelán para garantir unha correcta recuperación da información nas bases de datos da AEBOE.

  subir

 • Que recomendacións deben terse en conta para redactar un anuncio de notificación?

  No TEU publícanse exclusivamente os anuncios de notificación que as Administracións deben realizar cando os interesados nun procedemento sexan descoñecidos, se ignore o lugar ou o medio da notificación ou, ben intentada, a notificación non se puidese practicar.

  Recomendacións respecto ao título do anuncio

  • O título do anuncio constrúese de forma semiautomática pola aplicación de envío: "Anuncio de notificación de (data) en procedemento/procedementos". O usuario unicamente debe especificar a información relativa ao procedemento ou procedementos en cuxo ámbito se produce a notificación, por exemplo: "sancionador", "relativo a", "de expediente" etcétera. Esta información sobre o procedemento, que permite individualizar e distinguir uns anuncios doutros, o que facilita a súa recuperación en base de datos, debe redactarse en castelán.
  • Procure non repetir no título as palabras "anuncio", "notificación", "procedemento".
  • Non incorpore a denominación do órgano que emite o anuncio, posto que xa aparece na cabeceira da publicación, salvo que non coincida co que seleccionou como unidade emisora.
  • Non utilice maiúsculas, a excepción das requiridas gramaticalmente.

  Recomendacións respecto ao texto do anuncio

  • No texto a publicar debe incluírse expresamente unha referencia ao precepto que habilita a publicación no TEU (artigo 44 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, artigo 112 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, Xeral Tributaria, ou precepto equivalente) e ao suposto de feito concorrente (interesados descoñecidos, ignorancia do lugar ou medio da notificación, intento infrutuoso de notificación); por exemplo "De conformidade co artigo... intentándose sen efecto a notificación persoal...".
  • Non inclúa o que son parágrafos de texto en formato de táboa.
  • Cando haxa un número de notificados superior a 5, utilice o formato táboa para recoller a relación de notificados.
  • Non utilice separadores (puntos, brancos, guións, etc.) nos NIF dos notificados
  • O texto debe remitirse en castelán, se ben existe a posibilidade de anexar a versión en lingua cooficial a través do apartado especificamente previsto. Na versión cooficial poden incluírse, como parágrafos, un inicial co título do anuncio e outro final co pé de firma.

  Recomendacións respecto ao pé de firma

  • O pé de firma constrúese pola aplicación a partir dos datos incorporados polo usuario neste campo. Por iso, para evitar que o pé de firma apareza duplicado, asegúrese de que non copiou estes mesmos datos no texto do anuncio.
  • No campo correspondente ao cargo, indique a autoridade competente que firma o anuncio, así como o seu nome e dous apelidos. Por exemplo: "O alcalde, Juan García García". Se a firma se realiza por suplencia (P.S.) ou por delegación (P.D.), deberá facerse constar así expresamente. Por exemplo "O alcalde, P.D. (Resolución do 7 de xuño de 2015), o concelleiro de Facenda, Pedro González González".
  • Se vostede inseriu un anexo, este aparecerá publicado a continuación do pé de firma, polo que non debe volver a incorporar no anexo as referencias á localidade, data e cargo asinante.

  Por favor, revise o anuncio antes de envialo para evitar caracteres erróneos e datos confusos.

  Se unha vez publicado o seu anuncio advirte que o contido que remitiu era erróneo, deberá enviar un novo anuncio de corrección de erros. Pode indicar no título que se trata dunha corrección de erros. Por exemplo: “Anuncio de notificación de 7 de xullo de 2015 en procedemento sancionador. Corrección de erros".

  • Na corrección sempre debe facerse referencia á publicación orixinal que se efectuou incorrectamente, indicando ao comezo do texto: “Advertidos erros no anuncio de notificación de..., publicado no BOE ...de data..., con número de ID... procédese a efectuar a oportuna corrección".
  • A continuación concrétase o contido da rectificación, por exemplo: "Na páxina... onde di... debe dicir..."

  subir

 • Cando se publicarán os meus anuncios de notificación?

  O “Boletín Oficial do Estado” publícase todos os días do ano, salvo os domingos.

  Os anuncios de notificación publicaranse dentro dun prazo de tres días hábiles posteriores á súa recepción, salvo nos supostos de imposibilidade técnica, solicitude dun prazo de publicación superior polo órgano remitente ou que o anuncio de notificación requira correccións.

  A estes efectos, os anuncios de notificación recibidos despois das 12:00 horas do venres e os recibidos en sábado consideraranse recibidos ás 8:00 horas do primeiro día hábil de semana seguinte.

  Os anuncios recibidos en días festivos, así como o 24 e 31 de decembro, consideraranse recibidos ás 8:00 horas do primeiro día hábil seguinte. Se este día fose sábado, consideraranse recibidos o primeiro día hábil da semana seguinte.

  Conforme ao previsto na norma tributaria que entrará en vigor o 1 de xuño de 2015, a publicación dos anuncios de notificación de carácter tributario terá lugar os luns, mércores e venres.

  subir

 • Debe ingresarse algunha taxa pola publicación dos anuncios de notificación no BOE?

  A inserción dos anuncios de notificación no BOE ten carácter gratuíto para todas as Administracións.

  subir

 • Quen pode enviar a publicar os anuncios de notificación?

  Conforme ao que decida cada Administración, órgano ou entidade, os anuncios poden enviarse polas mesmas unidades que os diten (unidades emisoras) ou remitirse polas unidades ás que en cada Administración se lles atribúa esta competencia ou se lles dea autorización para tal fin.

  Con carácter xeral, tanto as unidades emisoras como as remitentes (en caso de que non coincidan) deben estar dadas de alta en DIR3.

  subir

 • Que relación existe entre DIR3 e SITE?

  DIR3 (Directorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas) é unha aplicación da Secretaría de Estado de Administracións Públicas que proporciona un inventario unificado e común á Administración das unidades orgánicas e organismos públicos existentes en cada momento. Cada Administración encárgase de actualizar directamente os datos da súa estrutura neste directorio.

  Para permitir anuncios de notificación a través de SITE, todas as unidades implicadas no procedemento de publicación (tanto as emisoras dos anuncios de notificación como as remitentes dos mesmos, en caso de que non coincidan, así como as unidades que precisen consultar os anuncios unha vez publicados) deben estar previamente dadas de alta en DIR3 e, polo tanto, ter asignado un código nese directorio.

  As Administracións e entidades usuarios de SITE están obrigadas a manter permanentemente actualizado o catálogo de unidades administrativas implicadas no procedemento de publicación.

  Poden acceder á información do directorio e datos de contacto a través da ligazón http://administracionelectronica.gob.es/ctt/dir3

  Así mesmo, a SEAP dispón da seguinte dirección para o reporte de incidencias https://ssweb.seap.minhap.es/ayuda/consulta/DIR

  subir

 • Como xestiona a aplicación SITE as unidades NON VIXENTES en DIR3?

  A aplicación SITE incorpora funcionalidade para xestionar unidades que deixan de estar vixentes en DIR3 como consecuencia de reorganizacións administrativas. Os cambios son os seguintes:

  • As unidades NON VIXENTES estarán dispoñibles para consulta de anuncios ou de usuarios de forma indefinida sempre que teñan algún usuario ou algún anuncio asociado.
  • As unidades NON VIXENTES estarán dispoñibles para a alta de usuarios de forma indefinida sempre que teñan algún usuario ou algún anuncio asociado.
  • As unidades NON VIXENTES estarán dispoñibles para a alta de anuncios durante TRES meses despois do seu paso a NON VIXENTES.

  Na aplicación SITE identificaranse as unidades NON VIXENTES da seguinte forma:

  • “O meu perfil”: os usuarios poderán ver as directivas que teñen asociadas a unidades que xa non están vixentes marcadas en cor vermella e coa etiqueta “(NON VIXENTE)”. O administrador de cada usuario deberá modificar as directivas se é necesario.
  • “Consulta de usuarios”: as directivas asociadas a unidades non vixentes aparecen marcadas en cor vermella e coa etiqueta “(NON VIXENTE)”.
  • “Alta de usuarios”: na árbore que se desprega para seleccionar o ámbito da nova directiva aparecen en vermello e coa etiqueta “(NON VIXENTE)” as unidades NON VIXENTES.
  • "Alta de anuncio por formulario": na árbore que se desprega para seleccionar o ámbito do anuncio aparecen en vermello e coa etiqueta “(NON VIXENTE)” as unidades NON VIXENTES.

  subir

 • Como se deberán identificar os usuarios no Portal de SITE?

  Os usuarios (tanto os administradores como o resto) necesitarán dispoñer dun certificado electrónico recoñecido de persoa física ou de empregado público. Os certificados electrónicos utilizados para identificarse no Portal de xestión de SITE teñen que estar incluídos na web de Prestadores de Servicios de Certificación de Firma Electrónica

  Ademais, será necesario que o usuario sexa dado de alta previamente por un administrador en SITE.

  subir

 • Quen son os usuarios administradores de SITE?

  Son os usuarios con capacidade para dar de alta a outros usuarios de calquera perfil (administrador, emisor e consulta), ademais de dispoñer eles mesmos dos permisos asociados ao resto de perfiles.

  Para ser administrador non se precisa unha cualificación técnica especial nin un rango administrativo específico. Unicamente necesitan que un administrador os dea de alta como tales.

  subir

 • Quen son os usuarios administradores iniciais de SITE?

  Os usuarios administradores iniciais son as primeiras persoas que teñen a condición de administradores de SITE nunha Administración ou entidade. A súa identidade debe ser comunicada á AEBOE para que esta poida proceder ao seu rexistro en SITE. Corresponde aos subsecretarios no ámbito da AGE, conselleiros de Presidencia no ámbito das CCAA e presidentes/directores das entidades de Dereito público con independencia funcional ou especial autonomía, a designación das persoas que van actuar como administradores iniciais, así como a comunicación dos sucesivos cambios que poidan producirse.

  Os funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional teñen, de oficio, a condición de usuarios administradores iniciais da corporación na que presten servizos. En consecuencia, con carácter xeral as Administracións Locais non necesitan enviar ningunha notificación á AEBOE da entidade dos seus administradores iniciais, salvo no suposto de que os habilitados non ocupen as súas prazas con carácter definitivo, presten servizos en máis dunha corporación ou se trate dunha entidade que careza dos citados funcionarios. Nestes casos, a comunicación deberá efectuarse por parte do alcalde/presidente.

  O resto das Administracións teñen que comunicar á AEBOE as persoas que terán a condición de administradores iniciais ata un número máximo de cinco.

  subir

 • Como se rexistran os usuarios administradores iniciais en SITE?

  Os administradores iniciais das Entidades Locais son os funcionarios da Administración Local con habilitación de carácter nacional, que poderán autorrexistrarse a través de SITE. Porén, no suposto de que as prazas correspondentes a estes funcionarios non estean ocupadas con carácter definitivo, presten servizos en máis dunha corporación ou se trate de entidades que non conten con este tipo de persoal, será necesario efectuar unha comunicación previa á AEBOE por parte do alcalde ou presidente.

  Os administradores iniciais do resto de Administracións serán dados de alta polo administrador da AEBOE unha vez se lle comuniquen por parte da autoridade competente as persoas designadas. Nese momento, enviaráselles un correo electrónico comunicándolles que xa poden acceder ao Portal para proceder ao rexistro doutros usuarios.

  subir

 • Como poderán os usuarios administradores iniciais dar de alta a outros usuarios?

  Os usuarios administradores iniciais de cada Administración poderán dar de alta ao resto dos usuarios que consideren necesarios, identificando o rol do usuario (administración, envío ou consulta) e definindo o seu ámbito de competencia (ámbito DIR3), co nivel de descentralización que estimen oportuno (para todo o departamento ou para un ou varios centros directivos ou unidades inferiores).

  Os novos usuarios dados de alta recibirán un correo electrónico con información do seu perfil e do administrador que os rexistrou no portal de SITE.

  subir

 • Como poderán os usuarios administradores traspasar usuarios entre unidades emisoras?

  A aplicación SITE ofrece aos usuarios administradores a opción de realizar un traspaso parcial ou total de usuarios entre unidades emisoras sobre as que teñan permisos de administración. Para iso, o administrador deberá indicar a unidade emisora de orixe (unidade á que pertencen os usuarios que se desexan traspasar) e a unidade emisora de destino (unidade á que desexa traspasar os usuarios). Os usuarios traspasados manterán os permisos na unidade de orixe e, ademais, disporán dos mesmos permisos na unidade de destino.

  Debe terse en conta que con esta operación só se traspasarán os usuarios correspondentes á unidade emisora seleccionada como unidade de orixe, pero non os usuarios que poidan existir nas unidades dependentes de esta. Para estes últimos, se o precisa, o administrador deberá efectuar un novo traspaso por cada unidade emisora.

  Esta funcionalidade pode ser de utilidade, por exemplo, nos casos de reorganizacións administrativas.

  Pode obter información máis detallada no Manual de usuario (PDF).

  subir

 • Onde se encontra o contorno de produción do portal SITE?

  Pódese acceder ao contorno de produción do portal SITE desde a páxina https://extranet.boe.es/notificaciones. Os anuncios que se remitan á AEBOE a través deste contorno serán tramitados para a súa publicación no BOE.

  subir

 • Que usuarios teñen permisos de acceso no contorno de produción do portal SITE?

  Teñen acceso ao contorno de produción do portal SITE todos os usuarios que fosen dados de alta por un administrador no contorno de produción.

  subir

 • Pódense facer probas de envío e consulta?

  Os usuarios dados de alta teñen acceso a un contorno de probas do Portal de SITE coa finalidade de que poidan familiarizarse coa tramitación do procedemento de publicación dos seus anuncios de notificación (tanto de envío como de consulta). Pódese acceder ao contorno de probas a través da ligazón https://extrademo.boe.es/notificaciones/

  Ademais, está dispoñible un contorno de probas de integración coa interface de servizo web de envíos de notificacións. O procedemento de alta neste contorno de probas detállase nesta ligazón.

  subir

 • Onde se encontra o contorno de probas do portal SITE?

  Pódese acceder ao contorno de probas do portal SITE na URL https://extrademo.boe.es/notificaciones. Os anuncios que se remitan á AEBOE a través deste contorno NON serán tramitados para a súa publicación no BOE.

  subir

 • Que usuarios teñen permisos de acceso no contorno de probas do portal SITE?

  Teñen acceso ao contorno de probas todos os usuarios que teñan sido dados de alta por un administrador no contorno de probas ou no de produción.

  subir

 • Cal é o número aconsellable de usuarios en cada unidade?

  Cada unidade pode decidir o número de usuarios que os administradores deben dar de alta, tendo en conta o volume de anuncios de notificación que debe xestionar e a dispoñibilidade deses usuarios nos momentos en que sexa necesario enviar anuncios.

  subir

 • Cando convén remitir os anuncios de notificación mediante a interface de Servizos Web?

  Este medio é o máis aconsellable para todas as unidades que publiquen un número relevante de anuncios de notificación e ademais conten con capacidade técnica para integrarse mediante servizos web.

  Esta opción presenta a vantaxe de que permite recibir, tamén mediante servizos web, a información relativa á publicación dos anuncios de notificación, de forma que poida integrarse nos sistemas de información do organismo remitente.

  Unha vez que os anuncios de notificación sexan publicados no boletín do día, a AEBOE enviará a cada unha das entidades remitentes a información asociada aos anuncios que foron publicados, invocando o servizo web de control de publicación do órgano remitente, sempre que este teña identificado ese servizo web no XML de envío de notificacións a publicar.

  Ademais, a AEBOE tamén ofrece un servizo web de consulta que pode ser invocado por cada órgano emisor para obter a información relativa aos seus anuncios.

  subir

 • É imprescindible para a entidade remitente poñer en marcha o servizo web de Control de Publicación?

  Non. As entidades remitentes de anuncios de notificación a través do servizo web poden obter a información sobre a publicación dos seus anuncios de dúas formas distintas:

  1. Operación de consulta do servizo web de Envío e Consulta. O remitente pode invocar esta operación para recuperar, entre outros datos, a información relativa á publicación para aqueles anuncios que teñan sido publicados. O remitente terá que configurar o seu sistema para que invoque esta operación periodicamente. O BOE publícase cada día antes das 8 da mañá. Con esta opción, o remitente no ten que ofrecer ningún servizo web.
  2. Servizo web de Control de Publicación. Neste caso, o remitente terá que ofrecer un servizo web acorde ás especificacións da AEBOE. Este servizo será invocado por SITE despois da publicación diaria do BOE para informar ao remitente dos anuncios publicados nese número do BOE. Infórmase exclusivamente dos anuncios que se publicaron, polo que o novo estado deses anuncios será sempre o de PUBLICADO.

  Cada remitente pode optar pola forma que mellor se adapte ás súas condicións.

  subir

 • Poderán consultarse polo Portal de SITE os anuncios de notificación remitidos pola interface de Servizos Web?

  Si. Por iso é conveniente que, aínda que unha unidade emita os anuncios de notificación vía a interface do Servizo Web, tamén dispoña de usuarios dados de alta no Portal, polo menos co perfil de consulta.

  subir

 • Existe algunha ferramenta de axuda á xeración de ficheiros XML para ser remitidos a SITE?

  Non se contemplou o desenvolvemento de software de axuda á xeración masiva de ficheiros en formato XML.

  subir

 • Existe a posibilidade de realizar unha integración entre unha aplicación da entidade emisora e SITE?

  Si, sempre que a aplicación do emisor teña a capacidade de xerar o formato XML do Sistema Integrado TEU e de integrarse co correspondente Servizo Web.

  subir

 • Poden seguir enviándose os anuncios de notificación relativos a procedementos sancionadores en materia de tráfico a través de TESTRA?

  No caso dos procedementos sancionadores en materia de tráfico, aquelas unidades que xa estean incorporadas ao sistema TESTRA poderán continuar remitindo os anuncios de notificación correspondentes a estes procedementos a través da Dirección General de Tráfico, quen á súa vez se encargará de envialos á AEBOE. Desta forma poden evitar realizar novos desenvolvementos informáticos para estes anuncios de notificación.

  Debe sinalarse que en caso de remitir a través de TESTRA os anuncios de notificación, o órgano emisor poderá realizar a consulta dos seus anuncios accedendo ao Portal de SITE da sede da AEBOE. Con ese fin, debe dispoñer de algún usuario rexistrado en SITE con permiso de consulta no mesmo ámbito DIR3 que TESTRA utilizase para publicar o anuncio. Por exemplo, TESTRA publica os anuncios de notificación dun Concello no ámbito DIR3 correspondente ao propio Concello, polo que os usuarios deberán ter permiso de consulta no ámbito completo do Concello.

  subir

 • Novedades SITE

  • 10/12/2018.- Actualización de aviso sobre datos personales en anuncios de notificación.

   El 7 de diciembre de 2018 se ha producido la entrada en vigor de la nueva Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales.

   Entre otros contenidos, esta norma regula la forma en que deben identificarse los interesados en los anuncios de notificación que se publican en el Tablón Edictal Único del BOE:

   • esta identificación se realizará exclusivamente mediante el número completo de su documento nacional de identidad, número de identidad de extranjero, pasaporte o documento equivalente.
   • cuando el afectado careciera de cualquiera de los documentos mencionados, se identificará al afectado únicamente mediante su nombre y apellidos.
   • en ningún caso debe publicarse el nombre y apellidos de manera conjunta con el número completo del documento

   Dado el carácter automatizado del sistema de remisión y gestión telemática de los anuncios de notificación, se recuerda que las unidades remisoras son responsables del contenido del anuncio a publicar, por lo que deben garantizar que su redacción responde a lo dispuesto por la nueva ley.

  • 14/11/2018.- Aviso sobre datos personales en anuncios de notificación.

   En el marco de la adaptación de la normativa española al nuevo Reglamento europeo de Protección de Datos, las Cortes Generales están a punto de aprobar la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales.

   Entre otras novedades, esta norma establece en la disposición adicional séptima, cómo debe identificarse a los interesados en las notificaciones por medio de anuncios, particularmente en los supuestos a los que se refiere el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:

   • Se identificará al afectado exclusivamente mediante el número completo de su documento nacional de identidad, número de identidad de extranjero, pasaporte o documento equivalente.
   • Cuando el afectado careciera de cualquiera de los documentos mencionados en los dos párrafos anteriores, se identificará al afectado únicamente mediante su nombre y apellidos.
   • En ningún caso debe publicarse el nombre y apellidos de manera conjunta con el número completo del documento nacional de identidad, número de identidad de extranjero, pasaporte o documento equivalente.

   Dada la trascendencia de esta previsión para las publicaciones en el Tablón Edictal Único del BOE, se ruega que las unidades remisoras tengan presente que será necesario cumplir con esta nueva regulación a partir del día siguiente al de su publicación en el BOE

  • 30/05/2017.- El portal SITE se ha integrado con la aplicación Autofirma para posibilitar la firma de anuncios en aquellos navegadores en los que no está soportado Java.

   Autofirma es una aplicación que debe estar instalada en su sistema. Puede descargarla accediendo a la dirección http://firmaelectronica.gob.es/Home/Ciudadanos/Aplicaciones-Firma.html. Consulte con su departamento de informática.

  • 05/04/2017.- Disponible para los usuarios de servicio web una nueva opción de consulta para poder obtener los anuncios con un determinado identificador de remitente. Más información en la documentación del servicio web de gestión de anuncios.
  • 02/12/2016.- Revise el contenido de sus anuncios de notificación para verificar que las referencias a la Ley 30/1992 se han sustituido por las correspondientes a la nueva Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
  • 10/08/2016.- Disponible para usuarios administradores la opción de traspaso de usuarios entre unidades emisoras. Mas información en MANUAL DE USUARIO.
  • 10/08/2016.- Disponible para usuarios administradores la posibilidad de exportar a formato CSV y PDF los resultados de las búsquedas de usuarios
  • 15/12/2015.- Nueva versión de la plataforma SITE que permite recuperar las causas de devolución de anuncios a través de servicio web.
  • 15/12/2015.- Actualizada la versión del applet de firma a Miniapplet 1.3.
  • 01/09/2015.- Ejemplo de cliente Java (JAX-WS). Ver "Servicio Web de gestión de anuncios", en documentación.
  • 20/08/2015.- Disponible una nueva versión del formulario de envío de anuncios. El usuario puede proporcionar el correo electrónico en el que la unidad emisora desea recibir la información de publicación del anuncio. Además, el usuario deberá seleccionar, obligatoriamente, al menos una materia de clasificación del anuncio. Ver manual de usuario.

  subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid