Us trobeu en

TEU. Información para las Administraciones Públicas

 • Presentació

  L'1 de juny de 2015 van entrar en vigor les previsions, contingudes en la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del Sector Públic i altres mesures de reforma administrativa, per a configurar un Tauler Edictal Únic, a través del Butlletí Oficial de l'Estat.

  A partir d'aquesta data, els anuncis de notificació que faça qualsevol administració pública quan les parts interessades en un procediment siguen desconegudes, s'ignore el lloc o el mitjà de la notificació, o si no s'haguera pogut entregar després d'intentar-ho apropiadament, hauran de publicar-se necessàriament en el BOE. Prèviament, i amb caràcter facultatiu, les administracions podran publicar l'anunci en el butlletí oficial de la comunitat autònoma o de la província.

  Aquesta regulació resulta d'aplicació per a qualsevol administració competent corresponent per a dur a terme la notificació, la matèria que expose o el tipus de procediment administratiu de què es tracte, inclosos aquells que disposen d'una normativa específica.

  En qualsevol cas, la publicació dels anuncis de notificació en el BOE serà gratuïta.

  La regulació del Tauler Edictal Únic del Butlletí Oficial de l'Estat està recollida en el Reial Decret 181/2008, amb els següents aspectes destacats:

  • Creació d'un Suplement específic de notificacions la característica més rellevant del qual inclou que, una vegada transcorreguts tres mesos des de la publicació, els anuncis de notificació només resultaran accessibles mitjançant un codi de verificació (CVE) de caràcter únic i no previsible.
  • Desenvolupament de les previsions de la Llei 15/2014, que estableixen que l'AEBOE posarà a la disposició de les diverses administracions públiques un sistema automatitzat de remissió i gestió telemàtica per a la publicació dels anuncis de notificació en el Butlletí Oficial de l'Estat.

  L'EBOE disposa d'una bústia específica Tauler Edictal perquè les administracions puguen fer arribar els dubtes i suggeriments.

  pujar

 • SITE: Sistema Integrat Tauler Edictal

  De conformitat amb les disposicions de la Llei 15/2014, l'AEBOE posa a la disposició de totes les administracions públiques un sistema de permet la gestió integral del procediment de publicació en el BOE del seus anuncis de notificació.

  SITE proporciona a les administracions dues formes d'accés:

  • Portal de gestió, a través del qual els organismes poden gestionar els usuaris, enviar anuncis de notificació per a ser publicats (emplenant un formulari o enviant un arxiu en format XML), consultar l'estat dels anuncis i accedir a les dades de publicació, el CVE inclòs, sense cap límit temporal.
  • Interfície de serveis web, que permet integrar-se amb els sistemes informàtics dels organismes remitents de notificacions per a fer de forma automàtica l'enviament, l'actualització de l'estat i la consulta de d'aquestes notificacions.
  Accediu a:
  SITE, Sistema Integrat Tauler Edictal

  Remissió d'anuncis

  La remissió dels anuncis de notificació per a publicar en el BOE pot dur-se a terme mitjançant qualsevol dels dos canals citats:

  • A través del Portal de SITE, l'usuari remitent ha d'estar donat d'alta prèviament en el sistema amb autorització per a firmar i enviar els anuncis de notificació del seu àmbit i pot fer l'enviament de dues formes independents:
   1. Emplenant un formulari per a cada anunci per a publicar. Aquesta és la fórmula més adequada per a les unitats que publiquen un nombre xicotet d'anuncis. El formulari respon a un model que es complimenta a través de la seu de l'AEBOE pels usuaris autoritzats. Cal emplenar uns camps d'informació (com ara data, òrgan emissor...), i aquest model inclou un editor de textos bàsic amb el que s'hi podran pegar textos o escriure'ls directament.
   2. Remetent un arxiu XML, amb el format publicat en la documentació que incloga els anuncis per a enviar. Aquesta fórmula és aconsellable quan es remet un nombre d'anuncis de certa entitat i encara no es disposa, per part del remitent, de capacitat per a implementar un servei web.

   En ambdós casos, la remissió requerirà una firma electrònica amb un certificat reconegut de persona física o d'empleat públic. L'AEBOE remetrà informació sobre els anuncis una vegada publicats a la direcció de correu electrònic de faça l'enviament.

  • Mitjançant la interfície de serveis web. En aquest cas, el remitent ha de encarregar-se del desenvolupament adequat per a integrar els seus sistemes amb els serveis web que ofereix SITE.

   Aquells organismes que vulguen integrar-se mitjançant serveis web, poden sol·licitar l'alta en l'entorn de proves si contacten amb el Tauler Edictal i aporten la informació següent:

   1. Certificat de firma. Clau pública del certificat de segell electrònic, la titularitat del qual corresponga a l'Administració Pública, a l'òrgan o a l'entitat de dret públic que vaja a enviar notificacions. Els certificats electrònics utilitzats per a integrar-se amb la interfície de serveis web de SITE tenen que estar recollits en la web de Prestadors de Serveis Electrònics de confiança qualificats, identificats com a "Certificats qualificats de segell electrònic de l'Administració Pública" dins de "Serveis d'expedició de certificats electrònics qualificats de les Administracions Públiques", de conformitat amb el Reglament eIDAS, l'entrada en vigor del qual va tindre lloc l'1 de juliol de 2016.

    No obstant això, s'hi continuaran admetent els certificats de segell electrònic de conformitat amb la Llei 11/2007, sempre que no esgoten el període de vigència.

    En qualsevol cas, el certificat es proporcionarà en format PEM. El servei web no acceptarà enviaments amb altres certificats no comunicats.

   2. Àmbit de publicació. Codi o codis DIR3 a partir dels quals es duran a terme les publicacions. El servei web rebutjarà aquells anuncis que no corresponguen a l'àmbit definit prèviament.

    El servei web de l'entorn de proves està localitzat en: https://extrademo.boe.es/notificaciones/ws/index.php

    Pot accedir-se a la descripció del servei web amb el paràmetre WSDL: https://extrademo.boe.es/notificaciones/ws/index.php?wsdl

  Registre d'usuaris

  SITE admet diversos perfils d'usuari:

  • Usuaris administradors: Poden donar d'alta a la resta d'usuaris, amb qualsevol perfil (fins i tot, nous administradors) per a actuar en els àmbits de DIR3 que es puguen definir en el moment de l'alta.
  • Usuaris emissors: Poden firmar i enviar els anuncis de notificació emesos pels òrgans i les unitats que s'hagen definit en el moment de donar-los l'alta. Així mateix, poden anul·lar els enviaments, sempre que l'anul·lació es faça dins del termini límit definit mitjançant Resolució de l'AEBOE.
  • Usuaris amb permís de consulta: Poden comprovar el seguiment del procediment de publicació i accedir als anuncis de notificació una vegada publicats, que corresponguen a l'àmbit de DIR3 definit per a ells en el moment de donar-los d'alta.

  Tots els usuaris hauran de tindre un certificat electrònic reconegut de persona física o d'empleat públic.

  La gestió d'usuaris de SITE permet que cada administració, òrgan o entitat implemente els nivells de descentralització en els permisos d'accés al sistema que considere idonis, mitjançant la configuració del nombre d'administradors i d'habilitacions per a consulta, i firma/enviament que calga en cada moment, adaptat a l'estructura organitzativa.

  Per a la incorporació al Registre de SITE, cada administració i entitat ha de comunicar a l'AEBOE el nom d'un o de diversos administradors inicials, que donaran d'alta a la resta d'usuaris. Correspon als subsecretaris en l'àmbit de l'AGE, als consellers de Presidència en l'àmbit de les CCAA o als presidents/directors de les entitats de Dret Públic, amb independència funcional o especial autonomia, la designació de les persones que actuaran com a administradores inicials, així com la comunicació dels canvis successius que puguen haver-hi.

  En el cas de les entitats locals, tindran la consideració d'administradors inicials els funcionaris d'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional que presten serveis en l'entitat i, per aquest motiu, no cal efectuar cap comunicació al respecte a l'AEBOE, llevat que aquestes places no impliquen un caràcter definitiu, presten serveis en més d'una corporació o es tracte d'una entitat que en manque. De ser necessària la comunicació, l'Alcalde o el President de la corporació la subscriurà.

  Els administradors inicials podran donar d'alta a altres administradors i usuaris, per als àmbits del DIR3 definits en el moment de l'alta.

  Documentación

  Requisitos y especificaciones técnicas de SITE
  • Resolución 1 de junio de 2015, de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, por la que se establecen los requisitos y especificaciones técnicas del sistema automatizado de remisión y gestión telemática de los anuncios de notificación regulado en la disposición adicional primera del Real Decreto 181/2008, de 8 de febrero, de ordenación del diario oficial "Boletín Oficial del Estado".
  Formato XML para el envío de anuncios

  El formato de documento XML descrito en la siguiente documentación debe ser utilizado para realizar envíos de anuncios, tanto a través del interfaz de servicio web como a través del portal de SITE (si se utiliza, en este caso, la opción de remitir un fichero XML, en lugar de rellenar el formulario con el anuncio).

  • Especificación del contenido del formato XML de envío (PDF)
  • Esquema XSD (XML-Schema) del formato XML para los envíos (XSD)
  • Ejemplos de envíos (ZIP)
  Servicio Web de gestión de anuncios

  Este servicio web ofrece las operaciones de envío, consulta y anulación de anuncios de notificación.

  • Documentación del servicio web (PDF)(Incluye novedades)
  • WSDL del servicio web (WSDL)(Incluye novedades)
  • Ejemplo de cliente Java (JAX-WS)
   • Código fuente (ZIP)
   • Manual de instalación (PDF)
  Servicio Web de control de publicación de los anuncios
  • Documentación del servicio web (PDF)
  • Esquema XSD (XML-Schema) del control de publicación (XSD)
  • WSDL del servicio web (WSDL)
  • Ejemplos de envíos (ZIP)
  Aplicación SITE
  • Manual de usuario (PDF)
  Información relacionada
  • Documentación del Directorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas (DIR3)

  subir

 • On es regula el Tauler Edictal Únic?

  La regulació està en el Reial Decret 181/2008, de 8 de febrer, d'ordenació del diari oficial Butlletí Oficial de l'Estat.

  pujar

 • Des de quan està vigent el Tauler Edictal Únic?

  La publicació de tots els anuncis de notificació en el BOE resulta d'aplicació des de l'1 de juny de 2015, tant als procediments iniciats després d'aquesta data com als ja iniciats.

  pujar

 • A quins anuncis de notificació s'aplica?

  A tots els anuncis de notificació que han de publicar les administracions públiques quan les parts interessades en un procediment siguen desconegudes, s'ignore el lloc o el mitjà de la notificació o si no s'haguera pogut entregar després d'intentar-ho apropiadament.

  La publicació en el BOE ha d'efectuar-se en tot cas, siga quina siga l'administració que tramita el procediment o el tipus de procediment del que deriven els anuncis de notificació, inclosos els que tenen una normativa específica.

  No obstant això, prèviament i amb caràcter facultatiu, les administracions que així ho vulguen, podran publicar l'anunci en els butlletins territorials o en el tauler d'edictes de l'Ajuntament de l'últim domicili de l'interessat o del Consolat o de la Secció consular de l'Ambaixada corresponent.

  pujar

 • Quin contingut han de tindre els anuncis de notificació?

  Quan la notificació per mitjà d'anuncis puga suposar la lesió de drets o interessos legítims, el text de l'anunci haurà de remetre's en forma extractada. L'extracte conté una indicació succinta del contingut de l'acte i del lloc on les parts interessades podran comparéixer, en el termini que s'establisca, per a coneixement del contingut íntegre de l'acte i constància d'aquest coneixement. En àmbits sectorials concrets, com ara el tributari, la regulació aplicable estableix taxativament la publicació en extracte i el contingut d'aquesta.

  El text dels anuncis de notificació s'enviarà redactat en castellà. No obstant això, les administracions podran també remetre la versió del text en la llengua cooficial, per a ser publicada juntament amb la versió castellana. Aquesta opció està disponible tant per a enviaments per servei web com a través de formulari o d'arxiu XML.

  Les metadades relatives a l'anunci que han d'incorporar-se al formulari i al XML d'enviament s'emplenaran en castellà per a garantir una recuperació correcta de la informació en les bases de dades de l'AEBOE.

  pujar

 • Quines recomanacions han de tindre's en compte per a redactar un anunci de notificació?

  En el TEU es publiquen exclusivament els anuncis de notificació que les Administracions han de fer quan les parts interessades en un procediment siguen desconegudes, s'ignore el lloc o el mitjà de la notificació, o si no s'haguera pogut entregar després d'intentar-ho apropiadament.

  Recomanacions pel que fa al títol de l'anunci

  • El títol de l'anunci es construeix de forma semiautomàtica per l'aplicació d'enviament: "Anunci de notificació de (data) en procediment/procediments". L'usuari únicament ha d'especificar la informació relativa al procediment o als procediments en l'àmbit dels quals té lloc la notificació, per exemple: "sancionador", "relatiu a", "n. d'expedient" etcètera. Aquesta informació sobre el procediment, que permet individualitzar i distingir uns anuncis d'altres, facilitant-ne la recuperació en base de dades, ha de redactar-se en castellà.
  • Intenteu no repetir en el títol les paraules "anunci", "notificació", "procediment".
  • No incorporeu la denominació de l'òrgan que emet l'anunci, ja que ja apareix en la capçalera de la publicació, llevat que no coincidisca amb el que haveu seleccionat com a unitat emissora.
  • No utilitzeu majúscules, llevat de les requerides gramaticalment.

  Recomanacions pel que fa al text de l'anunci

  • En el text que es publique cal incloure expressament una referència al precepte que habilita la publicació en el TEU (article 44 de la Llei 39/2015, de l'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, article 112 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, o precepte equivalent) i al supòsit de fet concurrent (interessats desconeguts, ignorància del lloc o mitjà de la notificació, intent infructuós de notificació); per exemple "De conformitat amb l'article... després d'haver intentat sense efecte la notificació personal...".
  • No heu d'incloure-hi paràgrafs de text en format de taula.
  • Quan hi haja un número de notificats superior a 5, utilitzeu el format taula per a recollir-ne la relació.
  • No utilitzeu separadors (punts, blancs, guions...) en els NIF dels notificats
  • El text ha de remetre's redactat en castellà, si bé hi ha la possibilitat d'adjuntar la versió en llengua cooficial, i cal utilitzar-hi l'apartat específicament previst. En la versió cooficial poden incloure's paràgrafs, com ara un d'inicial amb el títol de l'anunci i un altre de final amb el peu de la firma.

  Recomanacions pel que fa al peu de firma

  • El peu de firma es construeix per l'aplicació a partir de les dades incorporades per l'usuari en aquest camp. Per això, per a evitar que el peu de firma aparega duplicat, comproveu que no heu copiat aquestes mateixes dades en el text de l'anunci.
  • En el camp corresponent al càrrec, indiqueu-hi l'autoritat competent que firma l'anunci, així com el nom i dos cognoms. Per exemple: "L'Alcalde, Joan Llopis Llopis". Si la firma es fa per suplència (P.S.) o per delegació (P.D.), haurà de fer-se constar-hi així expressament. Per exemple "L'Alcalde, P.D. (Resolució de 7 de juny de 2015), el Regidor d'Hisenda, Pere Gomis Gomis".
  • Si hi haveu inserit un annex, apareixerà publicat a continuació del peu de firma i, per aquest motiu, no heu d'incorporar de nou en l'annex les referències a la localitat, la data i el càrrec del firmant.

  Per favor, reviseu l'anunci abans d'enviar-lo, per a evitar caràcters erronis i dades confuses.

  Si, una vegada publicat l'anunci, advertiu que el contingut que vàreu remetre era erroni, haureu d'enviar-ne un de nou de correcció d'errors. Podeu indicar en el títol que es tracta d'una correcció d'errors. Per exemple: "Anunci de notificació del 7 de juliol de 2015 en procediment sancionador. Correcció d'errors".

  • En la correcció sempre heu de fer referència a la publicació original que es va redactar incorrectament i indicar al començament del text: "Errades advertides en l'Anunci de notificació de ...., publicat en el BOE n. ...de data..., amb número d'ID... es procedeix a fer les correccions adients".
  • Seguidament, cal concretar-hi el contingut de la rectificació. Per exemple: "En la pàgina... on diu... ha de dir..."

  pujar

 • Quan es publicaran els meus anuncis de notificació?

  El Butlletí Oficial de l'Estat es publica tots els dies de l'any, excepte els diumenges.

  Els anuncis de notificació seran publicats dins dels tres dies hàbils següents a la recepció, excepte en els supòsits d'impossibilitat tècnica, sol·licitud en un termini de publicació superior per l'òrgan remitent o que l'anunci de notificació requerisca certes correccions.

  A aquest efecte, els anuncis de notificació rebuts després de les 12.00 hores del divendres i els rebuts en dissabte es consideraran com a rebuts a les 8.00 hores del primer dia hàbil de la setmana següent.

  Els anuncis rebuts en dies festius, així com el 24 i el 31 de desembre, es consideraran com a rebuts a les 8:00 hores del primer dia hàbil de la setmana següent. Si aquest dia és un dissabte, es consideraran com a rebuts el primer dia hàbil de la setmana següent.

  De conformitat amb les disposicions de la normativa tributaria que entrarà en vigor l'1 de juny de 2015, la publicació dels anuncis de notificació de caràcter tributari s'efectuarà els dilluns, els dimecres i els divendres.

  pujar

 • Cal ingressar alguna taxa per la publicació dels anuncis de notificació en el BOE?

  La inserció dels anuncis de notificació en el BOE té caràcter gratuït per a totes les administracions.

  pujar

 • Qui pot enviar per a publicar els anuncis de notificació?

  De conformitat amb les decisions de cada administració, òrgan o entitat, els anuncis poden enviar-se per les mateixes unitats que els hagen dictat (unitats emissores) o remetre's per les unitats a les que en cada administració s'atribuïsca aquesta competència o s'autoritze per a fer-ho.

  Amb caràcter general, tant les unitats emissores com les remitents (en cas que no coincidisquen), han d'estar donades d'alta en DIR3.

  pujar

 • Quina relació hi ha entre DIR3 i SITE?

  DIR3 (Directori Comú d'Unitats Orgàniques o Oficines) és una aplicació de la Secretaria d'Estat d'Administracions Públiques que proporciona un inventari unificat i comú a l'Administració de les unitats orgàniques i organismes públics existents en cada moment. Cada administració s'encarrega d'actualitzar directament les dades de la seua estructura en aquest directori.

  Per a remetre anuncis de notificació a través de SITE, totes les unitats implicades en el procediment de publicació (tant les emissores dels anuncis de notificació com les remitents, en cas que no coincidisquen, així com les unitats que requerisquen consultar els anuncis una vegada publicats) han d'estar prèviament donades d'alta en DIR3 i, per tant, tindre assignat un codi en aquest directori.

  Les administracions i les entitats usuàries de SITE estan obligades a mantindre permanentment actualitzat el catàleg d'unitats administratives implicades en el procediment de publicació.

  Poden accedir a la informació del directori i a les dades de contacte a través de l'enllaç http://administracionelectronica.gob.es/ctt/dir3

  Així mateix, la SEAP disposa de l'adreça següent per a reportar incidències https://ssweb.seap.minhap.es/ayuda/consulta/DIR

  pujar

 • Com gestiona l'aplicació SITE les unitats NO VIGENTS en DIR3?

  L'aplicació SITE incorpora funcionalitat per a gestionar unitats que deixen d'estar vigents en DIR3 com a conseqüència de reorganitzacions administratives. Els canvis són els següents:

  • Les unitats NO VIGENTS estaran disponibles per a consulta d'anuncis o d'usuaris de forma indefinida sempre que tinguen algun usuari o algun anunci associat.
  • Les unitats NO VIGENTS estaran disponibles per a l'alta d'usuaris de forma indefinida sempre que tinguen algun usuari o algun anunci associat.
  • Les unitats NO VIGENTS estaran disponibles per a l'alta d'anuncis durant TRES mesos després del seu pas a NO VIGENT.

  En l'aplicació SITE, s'identificaran les unitats NO VIGENTS de la manera següent:

  • "El meu perfil": els usuaris podran veure les directives que tenen associades a unitats que ja no estan vigents, marcades de color roig i amb l'etiqueta "(NO VIGENT)". L'administrador de cada usuari haurà de modificar les directives si fora necessari.
  • "Consulta d'usuaris": les directives associades a unitats no vigents apareixen marcades de color roig i amb l'etiqueta "(NO VIGENT)".
  • "Alta d'usuaris": en l'arbre desplegable per a seleccionar l'àmbit de la nova directiva, apareixen en roig i amb l'etiqueta "(NO VIGENT)" les unitats NO VIGENTS.
  • "Alta d'anunci per formulari": en l'arbre desplegable per a seleccionar l'àmbit de l'anunci, apareixen en roig i amb l'etiqueta "(NO VIGENT)" les unitats NO VIGENTS.

  pujar

 • Com hauran d'identificar-se els usuaris en el Portal de SITE?

  Els usuaris (tant els administradors com la resta) necessitaran disposar d'un certificat electrònic reconegut de persona física o d'empleat públic. Els certificats electrònics utilitzats per a identificar-se en el Portal de gestió de SITE tenen que estar recollits en la web de Prestadors de Serveis de Certificació de Firma Electrònica

  Serà necessari, a més, que l'usuari haja sigut donat d'alta prèviament per un administrador en SITE.

  pujar

 • Quins són els usuaris administradors de SITE?

  Són els usuaris amb capacitat per a donar d'alta altres usuaris de qualsevol perfil (administrador, emissor i consulta) i, a més, disposen dels permisos associats a la resta de perfils.

  Per a ser administrador no cal cap qualificació tècnica especial ni un rang administratiu específic. Únicament necessiten que un administrador els haja donat l'alta prèviament com a tals.

  pujar

 • Quins són els usuaris administradors inicials de SITE?

  Els usuaris administradors inicials són les primeres persones que tenen la condició d'administradors de SITE en una administració o entitat. La identitat corresponent ha de ser comunicada a l'AEBOE per què puga procedir al registre en SITE. Correspon als subsecretaris en l'àmbit de l'AGE, als consellers de presidència en l'àmbit de les CCAA i als presidents/directors de les entitats de Dret Públic, amb independència funcional o especial autonomia, la designació de les persones que actuaran com a administradores inicials, així com la comunicació dels canvis successius que puguen haver-hi.

  Els funcionaris d'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional tenen, d'ofici, la condició d'usuaris administradors inicials de la corporació en la que presten serveis. En conseqüència, amb caràcter general, les administracions locals no necessiten enviar cap notificació a l'AEBOE sobre la identitat dels seus administradors inicials, excepte en el supòsit que els habilitats no ocupen les seues places amb caràcter definitiu, presten serveis en més d'una corporació o es tracte d'una entitat que en manque. En aquests casos, l'Alcalde / el President hauran d'efectuar la comunicació.

  La resta d'administracions han de comunicar a l'AEBOE les persones que tindran la condició d'administradors inicials, fins a un número màxim de cinc.

  pujar

 • Com es registren els usuaris administradors inicials en SITE?

  Els administradors inicials de les entitats locals són els funcionaris de l'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional, que podran autoregistrar-se a través de SITE. No obstant això, en el cas que les places corresponents a aquests funcionaris no estiguen ocupades amb caràcter definitiu, presten serveis en més d'una corporació o es tracte d'entitats que no tinguen aquest tipus de personal, serà necessari efectuar una comunicació prèvia a l'AEBOE per part de l'Alcalde o del President.

  Els administradors inicials de la resta d'administracions seran donants d'alta per l'administrador de l'AEBOE, una vegada l'autoritat competent li comunique les persones designades. En aquest moment, se'ls enviarà un correu electrònic que els comunique que ja poden accedir al portal per a procedir al registre d'altres usuaris.

  pujar

 • Com podran els usuaris administradors inicials donar d'alta altres usuaris?

  Els usuaris administradors inicials de cada administració podran donar d'alta la resta dels usuaris que consideren necessaris. Hauran d'identificar el rol de l'usuari (administració, enviament o consulta) i definir el seu àmbit de competència (àmbit DIR3), amb el nivell de descentralització que creguen convenient (per a tot el departament o per a un o diversos centres directius o unitats inferiors).

  Els nous usuaris donats d'alta rebran un correu electrònic amb informació del seu perfil i de l'administrador que els ha registrat en el portal de SITE.

  pujar

 • Com podran els usuaris administradors traspassar usuaris entre unitats emissores?

  L'aplicació SITE ofereix als usuaris administradors l'opció de fer un traspàs parcial o total d'usuaris entre unitats emissores sobre les que tinguen permisos d'administració. Per a dur-ho a terme, l'administrador haurà d'indicar la unitat emissora d'origen (unitat a la qual pertanyen els usuaris que vulguen traspassar-se) i la unitat emissora de destinació (unitat a la qual vulguen traspassar-se els usuaris). Els usuaris traspassats mantindran els permisos en la unitat d'origen i, a més, en disposaran dels mateixos en la unitat de destinació.

  Cal tindre en compte que, amb aquesta operació, només es traspassaran els usuaris corresponents a la unitat emissora seleccionada com a unitat d'origen, però no els usuaris que puguen haver-hi en les unitats dependents. Per a aquestos últims, si cal, l'administrador haurà d'efectuar-hi un nou traspàs per cada unitat emissora.

  Aquesta funcionalitat pot ser útil, per exemple, en els casos de reorganitzacions administratives.

  Pot obtindre's informació més detallada en el Manual d'usuari (PDF).

  pujar

 • On està l'entorn de producció del portal SITE?

  Pot accedir-se a l'entorn de producció del portal SITE des de la pàgina https://extranet.boe.es/notificaciones. Els anuncis remesos a l'AEBOE a través d'aquest entorn seran tramitats per a ser publicats en el BOE.

  pujar

 • Quins usuaris tenen permisos d'accés en l'entorn de producció del portal SITE?

  Tenen accés a l'entorn de producció del portal SITE tots els usuaris que hagen sigut donats d'alta per un administrador en l'entorn de producció.

  pujar

 • Poden fer-se proves d'enviament i de consulta?

  Els usuaris donats d'alta tenen accés a un entorn de proves del portal de SITE per a familiaritzar-se amb la tramitació del procediment de publicació dels anuncis de notificació (tant d'enviament com de consulta). Pot accedir-se a l'entorn de proves a través de l'enllaç https://extrademo.boe.es/notificaciones/

  A més, pot disposar-se d'un entorn de proves d'integració amb la interfície de servei web d'enviaments de notificacions. El procediment d'alta en aquest entorn de proves està detallat en aquest enllaç.

  pujar

 • On està l'entorn de proves del portal SITE?

  Pot accedir-se a l'entorn de proves del portal SITE des de la URL https://extrademo.boe.es/notificaciones. Els anuncis remesos a l'AEBOE a través d'aquest entorn NO seran tramitats per a ser publicats en el BOE.

  pujar

 • Quins usuaris tenen permisos d'accés en l'entorn de proves del portal SITE?

  Tenen accés a l'entorn de proves tots els usuaris que hagen sigut donats d'alta per un administrador en l'entorn de proves o en el de producció.

  pujar

 • Quin és el nombre aconsellable d'usuaris en cada unitat?

  Cada unitat pot decidir el nombre d'usuaris que els administradors han de donar d'alta. Han de tindre en compte el volum d'anuncis de notificació que cal gestionar i la disponibilitat d'aquests usuaris en els moments en què siga necessari enviar anuncis.

  pujar

 • Quan convé remetre els anuncis de notificació mitjançant la interfície de Serveis Web?

  Aquest mitjà és el més aconsellable per a totes les unitats que publiquen un nombre rellevant d'anuncis de notificació i, a més, tinguen capacitat tècnica per a integrar-se mitjançant serveis web.

  Aquesta opció presenta l'avantatge que permet rebre, també mitjançant serveis web, la informació relativa a la publicació dels anuncis de notificació, de manera que puga ser integrada en els sistemes d'informació de l'organisme remitent.

  Una vegada que els anuncis de notificació hagen sigut publicats en el butlletí del dia, l'AEBOE enviarà a cadascuna de les entitats remitents la informació associada als anuncis que han sigut publicats, de manera que invocarà el servei web de control de publicació de l'òrgan remitent, sempre que haja identificat aquest servei web en el XML d'enviament de notificacions per a publicar.

  A més, l'AEBOE també ofereix un servei web de consulta que pot ser invocat per cada òrgan emissor per a obtindre la informació relativa als anuncis.

  pujar

 • És imprescindible per a l'entitat remitent implementar el servei web de Control de Publicacions?

  No. Les entitats remitents d'anuncis de notificació a través de servei web poden obtindre la informació sobre la publicació dels anuncis de dues maneres diferents:

  1. Operació de consulta del servei web d'Enviament i Consulta. El remitent pot invocar aquesta operació per a recuperar, entre altres dades, la informació relativa a la publicació, per a aquells anuncis que hagen sigut publicats. El remitent haurà de configurar el sistema perquè invoque aquesta operació periòdicament. El BOE es publica cada dia abans de les 8 del matí. Amb aquesta opció, el remitent no ha d'oferir cap servei web.
  2. Servei web de Control de Publicació. En aquest cas, el remitent haurà d'oferir un servei web d'acord amb les especificacions de l'AEBOE. Aquest servei serà invocat per SITE després de la publicació diària del BOE, per a informar el remitent dels anuncis publicats en el número corresponent del BOE. S'informa exclusivament dels anuncis que s'hi han publicat i, per aquest motiu, el nou estat dels anuncis serà sempre el de PUBLICAT.

  Cada remitent pot optar per la forma que millor s'adapte a les seues condicions.

  pujar

 • Podran consultar-se pel Portal de SITE els anuncis de notificació remesos per la interfície de Serveis Web?

  Sí. Per això, és convenient que, encara que una unitat vaja a remetre els anuncis de notificació a través de la interfície del Servei Web, també dispose d'usuaris donats d'alta en el portal, almenys amb el perfil de consulta.

  pujar

 • Hi ha alguna ferramenta d'ajuda a la generació d'arxius XML per a ser remesos a SITE?

  No s'ha contemplat el desenvolupament de programari d'ajuda a la generació massiva d'arxius en format XML.

  pujar

 • Hi ha la possibilitat de completar una integració entre una aplicació de l'entitat emissora i SITE?

  Sí, sempre que l'aplicació de l'emissor tinga la capacitat de generar el format XML del Sistema Integrat TEU i d'integrar-se amb el Servei Web corresponent.

  pujar

 • És possible seguir enviant anuncis de notificació relatius a procediments sancionadors en matèria de trànsit a través de TESTRA?

  En el cas dels procediments sancionadors en matèria de trànsit, aquelles unitats que ja estiguen incorporades al sistema TESTRA podran continuar remetent els anuncis de notificació corresponents a aquests procediments a través de la Direcció General de Trànsit, la qual, al seu torn, s'encarregarà d'enviar-los a l'AEBOE. D'aquesta manera, poden evitar elaborar nous programes informàtics per a aquests anuncis de notificació.

  Cal assenyalar que, en cas de remetre a través de TESTRA els anuncis de notificació, l'òrgan emissor podrà consultar els seus anuncis mitjançant el Portal de SITE de la seu de l'AEBOE. Per a això, cal disposar de algun usuari registrat en SITE amb permís de consulta en el mateix àmbit DIR3 que TESTRA haja emprat per a publicar l'anunci. Per exemple, els anuncis de notificació d'un ajuntament són publicats per TESTRA en l'àmbit DIR3 corresponent al mateix ajuntament i, per aquest motiu, els usuaris hauran de tindre permís de consulta en l'àmbit complet de l'Ajuntament.

  pujar

 • Novedades SITE

  • 10/12/2018.- Actualización de aviso sobre datos personales en anuncios de notificación.

   El 7 de diciembre de 2018 se ha producido la entrada en vigor de la nueva Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales.

   Entre otros contenidos, esta norma regula la forma en que deben identificarse los interesados en los anuncios de notificación que se publican en el Tablón Edictal Único del BOE:

   • esta identificación se realizará exclusivamente mediante el número completo de su documento nacional de identidad, número de identidad de extranjero, pasaporte o documento equivalente.
   • cuando el afectado careciera de cualquiera de los documentos mencionados, se identificará al afectado únicamente mediante su nombre y apellidos.
   • en ningún caso debe publicarse el nombre y apellidos de manera conjunta con el número completo del documento

   Dado el carácter automatizado del sistema de remisión y gestión telemática de los anuncios de notificación, se recuerda que las unidades remisoras son responsables del contenido del anuncio a publicar, por lo que deben garantizar que su redacción responde a lo dispuesto por la nueva ley.

  • 14/11/2018.- Aviso sobre datos personales en anuncios de notificación.

   En el marco de la adaptación de la normativa española al nuevo Reglamento europeo de Protección de Datos, las Cortes Generales están a punto de aprobar la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales.

   Entre otras novedades, esta norma establece en la disposición adicional séptima, cómo debe identificarse a los interesados en las notificaciones por medio de anuncios, particularmente en los supuestos a los que se refiere el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:

   • Se identificará al afectado exclusivamente mediante el número completo de su documento nacional de identidad, número de identidad de extranjero, pasaporte o documento equivalente.
   • Cuando el afectado careciera de cualquiera de los documentos mencionados en los dos párrafos anteriores, se identificará al afectado únicamente mediante su nombre y apellidos.
   • En ningún caso debe publicarse el nombre y apellidos de manera conjunta con el número completo del documento nacional de identidad, número de identidad de extranjero, pasaporte o documento equivalente.

   Dada la trascendencia de esta previsión para las publicaciones en el Tablón Edictal Único del BOE, se ruega que las unidades remisoras tengan presente que será necesario cumplir con esta nueva regulación a partir del día siguiente al de su publicación en el BOE

  • 30/05/2017.- El portal SITE se ha integrado con la aplicación Autofirma para posibilitar la firma de anuncios en aquellos navegadores en los que no está soportado Java.

   Autofirma es una aplicación que debe estar instalada en su sistema. Puede descargarla accediendo a la dirección http://firmaelectronica.gob.es/Home/Ciudadanos/Aplicaciones-Firma.html. Consulte con su departamento de informática.

  • 05/04/2017.- Disponible para los usuarios de servicio web una nueva opción de consulta para poder obtener los anuncios con un determinado identificador de remitente. Más información en la documentación del servicio web de gestión de anuncios.
  • 02/12/2016.- Revise el contenido de sus anuncios de notificación para verificar que las referencias a la Ley 30/1992 se han sustituido por las correspondientes a la nueva Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
  • 10/08/2016.- Disponible para usuarios administradores la opción de traspaso de usuarios entre unidades emisoras. Mas información en MANUAL DE USUARIO.
  • 10/08/2016.- Disponible para usuarios administradores la posibilidad de exportar a formato CSV y PDF los resultados de las búsquedas de usuarios
  • 15/12/2015.- Nueva versión de la plataforma SITE que permite recuperar las causas de devolución de anuncios a través de servicio web.
  • 15/12/2015.- Actualizada la versión del applet de firma a Miniapplet 1.3.
  • 01/09/2015.- Ejemplo de cliente Java (JAX-WS). Ver "Servicio Web de gestión de anuncios", en documentación.
  • 20/08/2015.- Disponible una nueva versión del formulario de envío de anuncios. El usuario puede proporcionar el correo electrónico en el que la unidad emisora desea recibir la información de publicación del anuncio. Además, el usuario deberá seleccionar, obligatoriamente, al menos una materia de clasificación del anuncio. Ver manual de usuario.

  subir

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid