Butlletí Oficial de l'Estat

Ministeri de la Presidència Butlletí Oficial de l'Estat

Suplement en llengua catalana del BOE: Dijous 9 de març de 2017, Sup. 58

Índex d'accés

I. Disposicions generals

MINISTERI D'AFERS EXTERIORS I DE COOPERACIÓ

TRIBUNAL SUPREM

  • Sentència de 30 de novembre de 2016, de la Sala Quarta del Tribunal Suprem (recurs de cassació núm. 141/2015), en procediment d'impugnació del Conveni col·lectiu (Navantia, SA).

  • Sentència de 7 de desembre de 2016, de la Sala Tercera del Tribunal Suprem, que estima el recurs de cassació interposat contra la Sentència dictada amb data 30 de juny de 2015 per la Secció Segona de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Madrid en el recurs número 293/2013, estima parcialment el recurs i declara la nul·litat de l'article 11.2 de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local (en la modificació aprovada el 21 de desembre de 2012 i publicada al «Butlletí Oficial de la Comunitat de Madrid» de 28 de desembre de 2012), exclusivament pel que fa a la referència al 4 per 100 per a la fixació del paràmetre de valor.

  • Sentència de 24 de gener de 2017, de la Sala Tercera del Tribunal Suprem, que estima en part el recurs interposat contra l'Acord del Consell de Ministres de 12 de setembre de 2014, pel qual s'estableixen els objectius d'estabilitat pressupostària i de deute públic per a cadascuna de les comunitats autònomes en règim comú per a l'any 2014, que queda anul·lat i sense efecte.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid