Butlletí Oficial de l'Estat

Ministeri de la Presidència Butlletí Oficial de l'Estat

Suplement en llengua catalana del BOE: Dimecres 8 de març de 2017, Sup. 57

Índex d'accés

I. Disposicions generals

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

 • Qüestió d'inconstitucionalitat núm. 686-2017, en relació amb l'article 175.2 i 3 de la Llei foral 2/1995, de 10 de març, d'hisendes locals de Navarra, per possible vulneració de l'article 31 de la Constitució.

 • Recurs d'inconstitucionalitat núm. 649-2017, contra els apartats u, tres, quatre, cinc i set de l'article únic i contra la disposició transitòria única de la Llei valenciana 10/2016, de 28 d'octubre, per la qual es modifica la Llei valenciana 9/2010, de 7 de juliol, de designació de senadors o senadores en representació de la Comunitat Valenciana.

MINISTERI D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT

 • Ordre ECD/192/2017, de 28 de febrer, per la qual es modifica l'Ordre EDU/2095/2010, de 28 de juliol, per la qual s'estableix l'estructura de les proves per a l'obtenció del títol de batxiller per a persones més grans de vint anys en l'àmbit de gestió del Ministeri d'Educació.

MINISTERI D'ENERGIA, TURISME I AGENDA DIGITAL

 • Reial decret 123/2017, de 24 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament sobre l'ús del domini públic radioelèctric.

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA I PER A LES ADMINISTRACIONS TERRITORIALS

 • Reial decret 129/2017, de 24 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament de control de precursors de drogues.

 • Correcció d'errors del Reial decret 746/2016, de 30 de desembre, sobre revaloració i complements de pensions de classes passives i sobre revaloració de les pensions del sistema de la Seguretat Social i d'altres prestacions socials públiques per a l'exercici 2017.

MINISTERI D'ECONOMIA, INDÚSTRIA I COMPETITIVITAT

 • Resolució de 6 de març de 2017, de la Direcció General del Tresor, per la qual s'actualitza l'annex 1 inclòs a la Resolució de 16 de setembre de 2016, de la Secretaria General del Tresor i Política Financera, per la qual es defineix el principi de prudència financera aplicable a les operacions d'endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.

COMUNITAT AUTÒNOMA DEL PAÍS BASC

COMUNITAT AUTÒNOMA DE CATALUNYA

 • Llei 2/2017, del 15 de febrer, de modificació de la Llei 30/2010, de vegueries, per a crear la vegueria del Penedès.

 • Llei 3/2017, del 15 de febrer, del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes, i de modificació dels llibres primer, segon, tercer, quart i cinquè.

COMUNITAT AUTÒNOMA D'ANDALUSIA

 • Llei 1/2017, de 8 de febrer, de creació dels col·legis professionals d'economistes d'Almeria, Cadis, Còrdova, Granada, Huelva, Jaén, Màlaga i Sevilla, mitjançant la unificació, per fusió, dels col·legis oficials d'economistes i dels col·legis oficials de titulars mercantils d'Andalusia.

COMUNITAT AUTÒNOMA DE LA REGIÓ DE MÚRCIA

COMUNITAT AUTÒNOMA D'ARAGÓ

 • Llei 1/2017, de 8 de febrer, de mesures de racionalització del règim retributiu i de classificació professional del personal directiu i de la resta del personal al servei dels ens del sector públic institucional de la Comunitat Autònoma d'Aragó.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid