Butlletí Oficial de l'Estat

Ministeri de la Presidència Butlletí Oficial de l'Estat

Suplement en llengua catalana del BOE: Dimecres 15 de març de 2017, Sup. 63

Índex d'accés

I. Disposicions generals

CORTS GENERALS

MINISTERI D'AFERS EXTERIORS I DE COOPERACIÓ

MINISTERI D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA

  • Ordre HFP/227/2017, de 13 de març, per la qual s'aproven el model 202 per efectuar els pagaments fraccionats a compte de l'impost sobre societats i de l'impost sobre la renda de no residents corresponent a establiments permanents i entitats en règim d'atribució de rendes constituïdes a l'estranger amb presència en el territori espanyol, i el model 222 per efectuar els pagaments fraccionats a compte de l'impost sobre societats en règim de consolidació fiscal, i s'estableixen les condicions generals i el procediment per a la seva presentació electrònica.

MINISTERI D'OCUPACIÓ I SEGURETAT SOCIAL

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA I PER A LES ADMINISTRACIONS TERRITORIALS

  • Reial decret 198/2017, de 3 de març, pel qual es modifiquen el Reial decret 1728/2007, de 21 de desembre, pel qual s'estableix la normativa bàsica de control que han de complir els operadors del sector lacti i es modifica el Reial decret 217/2004, de 6 de febrer, pel qual es regulen la identificació i registre dels agents, establiments i contenidors que intervenen en el sector lacti, i el registre dels moviments de la llet, el Reial decret 752/2011, de 27 de maig, pel qual s'estableix la normativa bàsica de control que han de complir els agents del sector de llet crua d'ovella i cabra, el Reial decret 1528/2012, de 8 de novembre, pel qual s'estableixen les normes aplicables als subproductes animals i els productes derivats no destinats al consum humà, i el Reial decret 476/2014, de 13 de juny, pel qual es regula el registre nacional de moviments de subproductes animals i els productes derivats no destinats al consum humà.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid