Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Divendres 5 de maig de 2017, Sup. 107

I. Disposicions generals

MINISTERI D'AFERS EXTERIORS I DE COOPERACIÓ

  • Codi internacional per als vaixells que operin en aigües polars (Codi polar) (Text refós del Codi polar que figura als annexos de les resolucions MSC.385(94) i MEPC.264(68), adoptades a Londres el 21 de novembre de 2014 i el 15 de maig de 2015, respectivament).

MINISTERI DE FOMENT

  • Ordre FOM/382/2017, de 21 d'abril, per la qual es modifica l'annex I del Reial decret 1247/1999, de 16 de juliol, sobre regles i normes de seguretat aplicables als vaixells de passatge que facin travessies entre ports espanyols.

MINISTERI D'AGRICULTURA I PESCA, ALIMENTACIÓ I MEDI AMBIENT

  • Ordre APM/383/2017, de 21 d'abril, per la qual es modifiquen els annexos I, III, IV, V i VII del Reglament general del Registre de varietats comercials.

MINISTERI D'ECONOMIA, INDÚSTRIA I COMPETITIVITAT

  • Resolució de 4 de maig de 2017, de la Direcció General del Tresor, per la qual s'actualitza l'annex 1 inclòs a la Resolució de 16 de setembre de 2016, de la Secretaria General del Tresor i Política Financera, per la qual es defineix el principi de prudència financera aplicable a les operacions d'endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid