Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dissabte 27 de maig de 2017, Sup. 126

I. Disposicions generals

CAP DE L'ESTAT

  • Reial decret llei 9/2017, de 26 de maig, pel qual es transposen directives de la Unió Europea en els àmbits financer, mercantil i sanitari, i sobre el desplaçament de treballadors.

MINISTERI DE DEFENSA

  • Ordre DEF/479/2017, de 19 de maig, per la qual s'aproven les directrius generals per a l'elaboració dels currículums de l'ensenyament de formació per a l'accés a les escales de tropa i marineria.

MINISTERI D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA

  • Reial decret 529/2017, de 26 de maig, pel qual es modifica el Reglament de l'impost sobre el valor afegit aprovat pel Reial decret 1624/1992, de 29 de desembre.

  • Reial decret 530/2017, de 26 de maig, pel qual es modifica el Reglament de la Junta Arbitral que preveu el Conveni econòmic entre l'Estat i la Comunitat Foral de Navarra, aprovat pel Reial decret 353/2006, de 24 de març.

  • Reial decret 531/2017, de 26 de maig, pel qual es desenvolupa l'estructura orgànica bàsica del Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat; es modifica el Reial decret 424/2016, d'11 de novembre, pel qual s'estableix l'estructura orgànica bàsica dels departaments ministerials; i es modifiquen els estatuts d'entitats del Departament que tenen la condició de mitjà propi per adaptar la seva denominació al que disposa la Llei 40/2015, d'1 d'octubre.

  • Resolució de 18 de maig de 2017, de la Direcció General de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, per la qual s'aprova el model de sol·licitud d'admissió als processos selectius i liquidació de la taxa de drets d'examen.

  • Resolució de 25 de maig de 2017, de la Presidència del Comissionat per al Mercat de Tabacs, per la qual es publiquen els preus de venda al públic de determinades labors de tabac en expenedories de tabac i timbre de l'àrea del monopoli.

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA I PER A LES ADMINISTRACIONS TERRITORIALS

  • Reial decret 512/2017, de 22 de maig, pel qual s'aprova el Reglament d'avaluacions i ascensos del personal de la Guàrdia Civil.

  • Reial decret 534/2017, de 26 de maig, pel qual es modifica el Reial decret 951/2014, de 14 de novembre, pel qual es regula la comercialització de determinats mitjans de defensa fitosanitària.

  • Reial decret 536/2017, de 26 de maig, pel qual es crea i es regula la Comissió de seguiment, control i avaluació que preveu el Reial decret llei 1/2017, de 20 de gener, de mesures urgents de protecció de consumidors en matèria de clàusules terra, i pel qual es modifica l'article 6 del Reial decret 877/2015, de 2 d'octubre, de desplegament de la Llei 26/2013, de 27 de desembre, de caixes d'estalvi i fundacions bancàries.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid