Butlletí Oficial de l'Estat

Ministeri de la Presidència Butlletí Oficial de l'Estat

Suplement en llengua catalana del BOE: Dissabte 3 de juny de 2017, Sup. 132

Índex d'accés

I. Disposicions generals

MINISTERI DE DEFENSA

  • Correcció d'errors de l'Ordre DEF/426/2017, de 8 de maig, per la qual s'aprova el règim del professorat dels centres docents militars.

MINISTERI D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA

  • Resolució d'1 de juny de 2017, de la Presidència del Comissionat per al Mercat de Tabacs, per la qual es publiquen els preus de venda al públic de determinades labors de tabac en expenedories de tabac i timbre de la Península i les Illes Balears.

MINISTERI D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT

  • Reial decret 562/2017, de 2 de juny, pel qual es regulen les condicions per a l'obtenció dels títols de graduat en educació secundària obligatòria i de batxiller, d'acord amb el que disposa el Reial decret llei 5/2016, de 9 de desembre, de mesures urgents per a l'ampliació del calendari d'implantació de la Llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa.

TRIBUNAL SUPREM

  • Sentència de 5 de maig de 2017, de la Sala Tercera del Tribunal Suprem, que estima en part el recurs interposat contra el Reial decret 413/2014, de 6 de juny, pel qual es regula l'activitat de producció d'energia elèctrica a partir de fonts d'energia renovables, cogeneració i residus, i contra l'Ordre IET/1045/2014, de 16 de juny, per la qual s'aproven els paràmetres retributius de les instal·lacions tipus aplicables a determinades instal·lacions de producció d'energia elèctrica a partir de fonts d'energia renovables, cogeneració i residus, i anul·la les determinacions relatives a la IT-01426.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid