Butlletí Oficial de l'Estat

Ministeri de la Presidència Butlletí Oficial de l'Estat

Suplement en llengua catalana del BOE: Dimecres 14 de juny de 2017, Sup. 141

Índex d'accés

I. Disposicions generals

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

  • Qüestió d'inconstitucionalitat núm. 1815-2017, en relació amb l'article 38 de la Llei del Parlament de Catalunya 4/2006, de 31 de març, ferroviària, per possible vulneració dels articles 17, 25.1 i 149.1.6a de la CE.

  • Recurs d'inconstitucionalitat núm. 2430-2017, contra l'article tercer, les disposicions transitòries segona i tercera i la disposició derogatòria, paràgrafs cinquè i sisè, de la Llei de la Regió de Múrcia 2/2017, de 13 de febrer, de mesures urgents per a la reactivació de l'activitat empresarial i l'ocupació a través de la liberalització i de la supressió de càrregues burocràtiques.

  • Recurs d'inconstitucionalitat núm. 2540-2017, contra els articles 9.4, 26.2 i 33.1 a) de la Llei 12/2016, de 17 d'agost, d'avaluació ambiental de les Illes Balears.

  • Recurs d'inconstitucionalitat núm. 2557-2017, contra l'article 3, pel qual es fa una nova redacció dels articles 621-1 a 621-54 (contracte de compravenda), i dels articles 621-56 i 621-57 (contracte de permuta) del llibre sisè del Codi civil de Catalunya; l'article 4, pel qual es fa una nova redacció dels articles 622-21 a 622-42 del Codi civil de Catalunya; contra l'article 9, en la mesura que introdueix una disposició transitòria primera en el llibre sisè del Codi civil de Catalunya, de la Llei 3/2017, del 15 de febrer, del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes, i de modificació dels llibres primer, segon, tercer, quart i cinquè.

MINISTERI D'AFERS EXTERIORS I DE COOPERACIÓ

MINISTERI D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA

  • Resolució de 12 de juny de 2017, de la Secretaria d'Estat de Funció Pública, per la qual es modifica la de 28 de desembre de 2012, per la qual es dicten instruccions sobre jornada i horaris de treball del personal al servei de l'Administració General de l'Estat i els seus organismes públics.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid