Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Divendres 23 de juny de 2017, Sup. 149

I. Disposicions generals

MINISTERI DE FOMENT

  • Ordre FOM/588/2017, de 15 de juny, per la qual es modifiquen el document bàsic DB-HE "Estalvi d'energia" i el document bàsic DB-HS "Salubritat", del Codi Tècnic de l'Edificació, aprovat per Reial decret 314/2006, de 17 de març.

MINISTERI D'AGRICULTURA I PESCA, ALIMENTACIÓ I MEDI AMBIENT

  • Resolució de 9 de juny de 2017, de la Direcció General de Qualitat i Avaluació Ambiental i Medi Natural, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres de 26 de maig de 2017, pel qual s'autoritza la inclusió en la Llista del Conveni de Ramsar, relatiu a aiguamolls d'importància internacional, especialment com a hàbitat d'aus aquàtiques, de la Marjal d'Almenara, a la Comunitat Valenciana.

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA I PER A LES ADMINISTRACIONS TERRITORIALS

  • Reial decret 617/2017, de 16 de juny, pel qual es regula la concessió directa d'ajudes per a l'adquisició de vehicles d'energies alternatives, i per a la implantació de punts de recàrrega de vehicles elèctrics el 2017 (Pla MOVEA 2017).

  • Correcció d'errades de l'Ordre PRA/261/2017, de 17 de març, per la qual s'actualitzen determinades qualificacions professionals de la família professional transport i manteniment de vehicles i energia i aigua, que recull el Catàleg nacional de qualificacions professionals, que estableixen el Reial decret 295/2004, de 20 de febrer, i Reial decret 1228/2006, de 27 d'octubre; el Reial decret 1225/2010, d'1 d'octubre, i el Reial decret 1038/2011, de 15 de juliol.

MINISTERI D'ECONOMIA, INDÚSTRIA I COMPETITIVITAT

  • Reial decret 583/2017, de 12 de juny, pel qual es modifica el Pla de comptabilitat de les entitats asseguradores i reasseguradores i normes sobre la formulació dels comptes anuals consolidats dels grups d'entitats asseguradores i reasseguradores, aprovat pel Reial decret 1317/2008, de 24 de juliol.

COMUNITAT AUTÒNOMA DE CATALUNYA

  • Decret llei 2/2017, de 4 d'abril, pel qual es modifica l'entrada en vigor de l'impost sobre begudes ensucrades envasades i s'estableix una regla de determinació de la tarifa aplicable de l'impost sobre les estades en establiments turístics.

  • Correcció d'errades a la Llei 4/2016, del 23 de desembre, de mesures de protecció del dret a l'habitatge de les persones en risc d'exclusió residencial.

COMUNITAT VALENCIANA

COMUNITAT AUTÒNOMA DE CANÀRIES

COMUNITAT DE MADRID

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid