Butlletí Oficial de l'Estat

Ministeri de la Presidència Butlletí Oficial de l'Estat

Suplement en llengua catalana del BOE: Dimarts 4 de juliol de 2017, Sup. 158

Índex d'accés

I. Disposicions generals

CAP DE L'ESTAT

  • Reial decret llei 12/2017, de 3 de juliol, pel qual es modifica el text refós de la Llei de propietat intel·lectual, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d'abril, pel que fa al sistema de compensació equitativa per còpia privada.

MINISTERI D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA

  • Ordre HFP/633/2017, de 28 de juny, per la qual s'aproven els models de poders inscriptibles en el Registre electrònic d'apoderaments de l'Administració General de l'Estat i en el Registre electrònic d'apoderaments de les entitats locals i s'estableixen els sistemes de signatura vàlids per fer els apoderaments apud acta a través de mitjans electrònics.

MINISTERI D'ENERGIA, TURISME I AGENDA DIGITAL

  • Resolució de 19 de juny de 2017, de la Direcció General de Política Energètica i Mines, per la qual es fixen els preus definitius del combustible gas natural del segon semestre del 2015 a aplicar en la liquidació de cada grup generador en els sistemes elèctrics dels territoris no peninsulars per a aquest període.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid