Butlletí Oficial de l'Estat

Ministeri de la Presidència Butlletí Oficial de l'Estat

Suplement en llengua catalana del BOE: Dissabte 29 de juliol de 2017, Sup. 180

Índex d'accés

I. Disposicions generals

PRESIDČNCIA DEL GOVERN

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

  • Recurs d'inconstitucionalitat núm. 3411-2017, contra l'article únic i les disposicions transitōries primera i segona de la Llei del Principat d'Astúries 2/2017, de 24 de marį, de segona modificaciķ de la Llei del Principat d'Astúries 3/2004, de 23 de novembre, de forests i ordenaciķ forestal, en tant que modifica l'apartat 2 de l'article 66 i la lletra g) de l'apartat 1 de l'article 91 de l'esmentada Llei 3/2004.

  • Recurs d'inconstitucionalitat núm. 3719-2017, contra el Decret llei de la Junta d'Andalusia 5/2016, d'11 d'octubre, pel qual es regula la jornada de treball del personal empleat públic de la Junta d'Andalusia.

  • Recurs d'inconstitucionalitat núm. 3720-2017, contra l'article 13.2, segon parāgraf i article 36.1, i per connexiķ, la resta d'apartats de l'article 36, pel que fa exclusivament a la regulaciķ del rčgim de bestretes dels tributs de l'Estat, de la Llei 10/2016, de 27 de desembre, del pressupost de la Comunitat Autōnoma d'Andalusia per a l'any 2017.

MINISTERI D'HISENDA I FUNCIĶ PÚBLICA

  • Reial decret 768/2017, de 28 de juliol, pel qual es desenvolupa l'estructura orgānica bāsica del Ministeri d'Afers Exteriors i de Cooperaciķ i es modifica el Reial decret 424/2016, d'11 de novembre, pel qual s'estableix l'estructura orgānica bāsica dels departaments ministerials.

  • Reial decret 769/2017, de 28 de juliol, pel qual es desenvolupa l'estructura orgānica bāsica del Ministeri d'Hisenda i Funciķ Pública i es modifica el Reial decret 424/2016, d'11 de novembre, pel qual s'estableix l'estructura orgānica bāsica dels departaments ministerials.

  • Reial decret 770/2017, de 28 de juliol, pel qual es desenvolupa l'estructura orgānica bāsica del Ministeri de l'Interior.

  • Reial decret 771/2017, de 28 de juliol, pel qual es desenvolupa l'estructura orgānica bāsica del Ministeri de la Presidčncia i per a les Administracions Territorials i es modifica el Reial decret 424/2016, d'11 de novembre, pel qual s'estableix l'estructura orgānica bāsica dels departaments ministerials.

  • Resoluciķ de 28 de juliol de 2017, de la Presidčncia del Comissionat per al Mercat de Tabacs, per la qual es publiquen els preus de venda al públic de determinades labors de tabac en expenedories de tabac i timbre de l'ārea del monopoli.

MINISTERI D'AGRICULTURA I PESCA, ALIMENTACIĶ I MEDI AMBIENT

  • Reial decret 772/2017, de 28 de juliol, pel qual es regula el potencial de producciķ vitícola.

MINISTERI DE SANITAT, SERVEIS SOCIALS I IGUALTAT

  • Resoluciķ de 10 de juliol de 2017, de la Direcciķ General de Salut Pública, Qualitat i Innovaciķ, per la qual es modifica l'annex II de l'Ordre de 20 de gener de 1994, per la qual es fixen modalitats de control sanitari de productes de comerį exterior destinats a ús i consum humā i els recintes duaners habilitats per a la seva realitzaciķ.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid