Butlletí Oficial de l'Estat

Ministeri de la Presidència Butlletí Oficial de l'Estat

Suplement en llengua catalana del BOE: Divendres 4 de agost de 2017, Sup. 185

Índex d'accés

I. Disposicions generals

MINISTERI DE JUSTÍCIA

  • Correcció d'errors de l'Ordre JUS/471/2017, de 19 de maig, per la qual s'aproven els nous models per a la presentació en el Registre Mercantil dels comptes anuals dels subjectes obligats a la seva publicació.

TRIBUNAL SUPREM

  • Sentència de 12 de juny de 2017, de la Sala Tercera del Tribunal Suprem, que declara acabat per pèrdua d'objecte el recurs interposat contra el Reial decret 1623/2011, de 14 de novembre, pel qual es regulen els efectes de l'entrada en funcionament de l'enllaç entre el sistema elèctric peninsular i balear, i es modifiquen altres disposicions del sector elèctric, i estima l'interposat contra l'article 25 del Reial decret 1048/2013, de 27 de desembre, pel qual s'estableix la metodologia per al càlcul de la retribució de l'activitat de distribució d'energia elèctrica, i anul·la l'apartat 3 d'aquest en l'incís que disposa que el distribuïdor ha de presentar al sol·licitant «un pressupost econòmic» sobre el projecte que recull el plec de condicions tècniques.

BANC D'ESPANYA

  • Circular 2/2017, de 28 de juliol, del Banc d'Espanya, per la qual es modifica la Circular 5/2015, de 30 de setembre, per la qual es desenvolupen les especificitats comptables de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, SA.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid